Mẫu báo cáo sự cố thanh toán

Mẫu báo cáo sự cố thanh toán là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu báo cáo sự cố thanh toán là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về sự cố thanh toán. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin sự cố thanh toán… Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

ĐƠN VỊ BÁO CÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …..

….., ngày.…tháng….năm….

BÁO CÁO SỰ CỐ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán)

1. Thông tin chung

Thời điểm xảy ra sự cố (ngày, giờ xảy ra sự cố): ……………………………………

Mô tả sự cố: ……………………………………………………………………………..

Nguyên nhân gây ra sự cố: …………………………………………..…………………

Khoảng thời gian xảy ra sự cố: ………………………………………….……………..

2. Các biện pháp xử lý, khắc phục (trong đó nêu thời điểm hoàn thành khắc phục):

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem thêm:  Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh)
Back to top button