Mẫu báo cáo nhanh những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi

Báo cáo nhanh những vi phạm

Mẫu báo cáo nhanh về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi

Mẫu báo cáo nhanh về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo nhanh về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thời gian địa điểm báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo nhanh về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi như sau:

BỘ (SỞ) GD& ĐT……
ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………………..… ngày …. tháng….năm….

BÁO CÁO NHANH
Về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi

(Dùng chung cho đoàn thanh tra Bộ và thanh tra Sở)

Thực hiện Quyết định thanh tra số ……… /QĐ-……………….. ngày……/….. /…. của…………….. về thanh tra công tác coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm ….., từ ngày …../…../…….. đến ngày ngày …../…../…….. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại ………………………………………………………………………
1. Những sự cố xảy ra trong thời gian thi

a) Hiện tượng mở nhầm bì đề thi, mở đề thi sớm, thiếu đề ….……..……………..

……………………………………………………………………………………

Biện pháp xử lý: ……………………………………….……………………….

……………………………………………………………………………………

b) Hiện tượng lấy đề, giải bài, ném bài, gây rối bên ngoài khu vực thi ………………………………………

…………………………………………………………….………………………

Biện pháp xử lý: …………………………………..……………………………..

……………………………………………………….……………………………

c) Hiện tượng điểm thi không an toàn, cơ sở vật chất của điểm thi chưa đúng quy định

………………………………………….…………………………………………

Biện pháp xử lý……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………….……………………

d) Hiện tượng cán bộ, giáo viên, công an, bảo vệ thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra sự cố

……………………………………………………………………………………

Biện pháp xử lý ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

đ) Hiện tượng đặc biệt khác (nếu có): ………….…………………………..

……………………………………………………………………………………

e) Số thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi do cán bộ thanh tra phát hiện xử lý.

…………………………………………………….………………………………

2. Những kiến nghị của thanh tra chưa được xử lý, lý do

……………………………………………………………….…..………………..

……………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….………………………

(Chú ý: với mỗi vi phạm cần ghi rõ tại phòng thi, điểm thi, khu vực thi …; nếu không có vi phạm nào xảy ra thì không phải làm báo cáo này)

Nơi nhận:
– Trực thanh tra thi Thanh tra Bộ (Thanh tra sở);
– Lưu: …

TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo nhanh về những vi phạm xảy ra trong mỗi buổi thi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tải Thông tư liên tịch về quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA
Back to top button