Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư

Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư

Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện dự án đầu tư

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện dự án đầu tư. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư

TỔNG CỤC A1
VIỆN B2
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /BC-…

Hà nội, ngày tháng năm 20

BÁO CÁO
Về việc Kết quả thực hiện dự án đầu tư ..DA3…

Các căn cứ pháp lý

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Đơn vị chủ đầu tư

1.3. Địa điểm đầu tư

1.4. Mục tiêu đầu tư

1.5. Quy mô, nội dung đầu tư

1. Quy mô

2. Nội dung đầu tư

1.6. Nguồn vốn thực hiện

1.7. Tổng mức đầu tư, tổng dự toán

1.8. Thời gian thực hiện

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)

2.1. Các gói thầu thuộc dự án

1. Gói thầu 1:…….

2. Gói thầu 2:……

2.2. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phần mềm

1. Trang thiết bị

2. Phần mềm

2.3. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất chế thử

1. Sản phẩm 1

2. Sản phẩm 2

Xem thêm:  Mẫu đơn xin xác nhận tai nạn xe ô tô

…………………

2.5 Sản phẩm khác

2.6. Huấn luyện, đào tạo chuyển giao công nghệ

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Về đáp ứng mục tiêu dự án

3.2. Về chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng

3.3. Về thực hiện các nội dung đầu tư

3.4. Về kết quả giải ngân, sử dụng kinh phí thực hiện dự án

(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo)

1. Tổng kinh phí cấp và tiến độ phân cấp kinh phí

2. Tiến độ giải ngân, sử dụng kinh phí theo phân cấp

3. Tiết kiệm kinh phí

3.5. Hiệu quả đầu tư

1. Hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án về đầu tư mua sắm và sử dụng kinh phí

2. Hiệu quả về khai thác sử dụng ban đầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị

3. Hiệu quả phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao

3.6. Tổ chức khai thác sử dụng phòng thí nghiệm sau đầu tư

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận:

4.2. Kiến nghị:

Nơi nhận:
– …;
– Lưu: …; C…
Nơi ghi độ mật

VIỆN TRƯỞNG

Đại tá Nguyễn Văn A

Ghi chú:

– A1: Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là cấp trên Chủ đầu tư;

– B2: Tên đơn vị Chủ đầu tư;

– DA3: Tên dự án đầu tư.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  trường cao đẳng du lịch và công thương, tt. lai cách, cẩm giàng, hải dương
Back to top button