Mẫu báo cáo kết quả thanh tra kiểm toán

Báo cáo kết quả thanh tra

Mẫu báo cáo ghi chép kết quả thanh tra kiểm toán

Mẫu báo cáo ghi chép kết quả thanh tra kiểm toán là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thanh tra kiểm toán. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung kết quả thanh tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép kết quả thanh tra kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA….. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày… tháng… năm………

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra ……… (2)

Thực hiện Quyết định số ……/QĐ-KTNN ngày. …tháng…. năm…. của Tổng Kiểm toán Nhà nước về …………………………….. (3) và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày ……/…../….. đến ngày ……/…../…. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại ……………………………(4).

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với ……………………………. (5) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

I. Tình hình đặc điểm của đối tượng thanh tra……………………………………………. (6)

II. Kết quả thanh tra……………………………………………………………….. (7)

III. Nhận xét và kết luận …. ……………………………………………………….. (8)

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có). …………………… (9)

V. Ý kiến chưa thống nhất của đối tượng thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có)

VI. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có)

VII. Kiến nghị biện pháp xử lý: …….……………………………………………. (10)

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về …………….. (2), Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của ………………(11)

Nơi nhận:
– Người ký Quyết định;
– Chánh Thanh tra;
– Lưu: VT, …

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA

1. Mục đích sử dụng

Báo cáo kết quả thanh tra dùng để Trưởng Đoàn thanh tra báo cáo kết quả thực hiện thanh tra với người ký Quyết định thanh tra và Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Ghi tóm tắt tên Đoàn thanh tra.

(2) Tên cuộc thanh tra.

(3) Ghi trích yếu nội dung quyết định thanh tra.

(4) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(5) Ghi rõ tên từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã xác minh làm rõ nội dung thanh tra (nếu có).

(6) Nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị đối tượng thanh tra có liên quan đến các nội dung cần thanh tra;

(7) Nêu các nội dung đã tiến hành thanh tra (mô tả kết quả thanh tra thực tế, nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; chỉ rõ cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vi phạm; phân tích tính chất, mức độ vi phạm …)

(8) Nhận xét, kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra đối với các nội dung thanh tra trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

(9) Nêu các biện pháp Đoàn thanh tra đã áp dụng trong khi tiến hành thanh tra (tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại, kiểm kê tài sản, niêm phong tài liệu …).

(10) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra.

(11) Người ký Quyết định thanh tra và Chánh Thanh tra.

Mẫu báo cáo ghi chép kết quả thanh tra kiểm toán

Mẫu báo cáo ghi chép kết quả thanh tra kiểm toán

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Thông tư 02/2019/TT-BNV - Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Back to top button