Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn

Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn là gì? Mẫu báo cáo kết quả giám sát gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn là gì?

Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 14/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……………

(Tỉnh, thành ph)…. ngày …… tháng ……. năm..

BÁO CÁO
Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ
của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về tình hình hoạt động
và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn

Xem thêm:  Cách trở nên thông minh hơn trong mắt người khác

(Từ ngày 01/01/… đến ngày 31/12/…)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Quản lý Quỹ bảo toàn (số lượng thành viên Ban quản lý Quỹ bảo toàn)

2. Thời gian thực hiện giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát Ngân hàng Hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn (Tần suất và thời lượng kiểm toán nội bộ)

3. Nội dung và kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm soát Ngân hàng Hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn

Mẫu báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ, kết quả tài chính của quỹ bảo toàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button