Mẫu báo cáo hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Báo cáo hủy thuốc

Mẫu báo cáo về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, lý do hủy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO
Hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

Thực hiện Công văn số ……….. ngày tháng năm của ………..(1) ………………. đồng ý về việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ……………………….

Công ty…… đã thành lập Hội đồng hủy thuốc và tiến hành việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt……… theo đúng các quy định hiện hành. Việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt………… đảm bảo riêng biệt với các thuốc khác, bảo đảm triệt để an toàn cho người và không làm ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Danh sách các thuốc/nguyên liệu làm thuốc:

Xem thêm:  Các loại mai

TT

Tên thuốc/nguyên liệu làm thuốc

Số lô

Hạn dùng

Đơn vị tính

Số lượng cần hủy

Số lượng đã lấy mẫu

Số lượng thực hủy

Công ty xin gửi kèm các tài liệu liên quan:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy thuốc;

– Quyết định hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt………… (nếu có);

– Biên bản lấy mẫu thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt dự kiến hủy để xác định chất lượng (nếu có);

– Hợp đồng tiêu hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc với đơn vị thực hiện việc tiêu hủy (nếu có);

– Biên bản hủy thuốc.

………, ngày…tháng…năm…

Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Cơ quan tiếp nhận

Mẫu báo cáo về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button