Mẫu báo cáo hoạt động Khoa học công nghệ hàng năm

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ

Mẫu báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm 2017

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm được lập để báo cáo năng suất khoa học, hiệu quả làm việc của các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học công nghệ. Nội dung bản báo cáo bao gồm kết quả hoạt động, những khó khăn thuận lợi trong quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật của đơn vị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo hoạt động của khoa học công nghệ tại đây.

Mẫu báo cáo hoạt động Khoa học công nghệ hàng năm

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo hoạt động Khoa học công nghệ hàng năm như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——oOo—–

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM ………

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ:…………………………………………………………………………

2. Người đứng đầu:

Họ và tên:……………. Năm sinh:………… Trình độ đào tạo …………Điện thoại:……………………………

3. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có): ………… (lưu ý không phải là Sở Khoa học và Công nghệ)

4. Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):…………(lưu ý không phải là Sở Khoa học và Công nghệ)

5. Trụ sở làm việc:………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm:  Cách phối đồ với quần thể thao ống rộng

a. Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Điện thoại: ………… Fax:………… Email:…………………………………………………………………………

c. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………

d. Địa chỉ nơi nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………

6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ:…………………………………

(* Ghi rõ số, ngày cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu, các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn).

7. Văn phòng đại diện , Chi nhánh (nếu có):………………………………………………………………….

a. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp)………………………

8. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:

a. Khoa học tự nhiên

d. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

b. Khoa học xã hội

e. Khoa học y, dược và sức khỏe

c. Khoa học nhân văn

f. Khoa học nông nghiệp

g. Dịch vụ KH&CN

9. Nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ:

TT

Phân loại nhân lực KH&CN

Chế độ làm việc

Giới tính

Độ tuổi

Chính nhiệm

Kiêm nhiệm

Nam

Nữ

≤ 45

> 45 và

≤ 60

> 60

1.

GS, PGS

2.

TS

3.

ThS

4.

ĐH, CĐ

5.

Khác

6.

Tổng cộng

10. Cơ sở vật chất – kỹ thuật:

a. Tổng số vốn đăng ký: …………………………………………(triệu đồng )

b. Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại ước tính: ………………………………………………(triệu đồng )

11. Tình hình tài chính của đơn vị:

TT Nội dung Số tiền
1 Tổng kinh phí chi thường xuyên (bao gồm: lương và hoạt động bộ máy: nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng (nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở).
2 Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ
3 Tổng kinh phí thu sự nghiệp (thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ KH&CN khác và SX-KD).
4 Tổng doanh thu
5 Số tiền nộp thuế
6 Thu nhập bình quân 1 tháng tính trên 01 cán bộ, công nhân viên
7 Số tiền nộp BHXH, BHYT

12. Kết quả hoạt động KH&CN chủ yếu của đơn vị:

a. Bảng tổng hợp

TT Nội dung Số lượng
1 Số đề tài, dự án thực hiện (liệt kê nội dung cụ thể)
2 Số hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện
3 Số sáng chế được cấp
4 Số giải pháp hữu ích được cấp
5 Số bài báo đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế
6 Số bài báo đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước

b. Bảng chi tiết: (kê khai tối đa 10 đề tài, dự án hoặc hợp đồng dịch vụ KH&CN)

Các đề tài, dự án KH&CN chính đang thực hiện trong năm:

TT

Tên đề tài,

dự án

Thời gian thực hiện

(từ …đến..)

Kinh phí (triệu đồng)

Nguồn kinh phí

Công nghệ, sản phẩm

Các hợp đồng dịch vụ KH&CN chính đang thực hiện trong năm:

TT

Tên hợp đồng

Loại hình dịch vụ KH&VN

Giá trị HĐ

Thời gian thực hiện

Đối tác ký

Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ kỹ thuật

Tư vấn

Đào tạo

Khác

13. Các hoạt động KH-CN có hợp tác quốc tế:

STT Tên hoạt động Thời gian thực hiện Tên tổ chức hợp tác Kinh phí
được tài trợ
Kết quả
thực hiện

14. Khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của đơn vị: (nhận xét, đánh giá những hoạt động đã triển khai)

15. Kiến nghị:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tp.HCM, ngày ……. tháng …. năm

Người đứng đầu tổ chức KH&CN

(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Mẫu báo cáo này áp dụng chung có các tổ chức KH&CN công lập, tư nhân, vì vậy ở các mục có thông tin thì thực hiện báo cáo, không có thông tin thì không thực hiện báo cáo.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Chọn xong nhà thầu xây cầu chính Vĩnh Tuy giai đoạn 2
Back to top button