Mẫu báo cáo hoạt động in – Báo cáo hoạt động in

Báo cáo hoạt động in

Mẫu báo cáo hoạt động in của cơ sở in

Mẫu báo cáo hoạt động in của cơ sở in là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động in của cơ sở in. Mẫu được ban hành theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo hoạt động in của cơ sở in như sau:

Tên cơ sở in:

Địa chỉ

Điện thoại:..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày … tháng … năm ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG IN

Năm……………………

Kính gửi: …………………….

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG IN

Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nguồn nhân lực; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của cơ sở in

………………………………………………………………………………………………….

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

III. BÁO CÁO SỐ LIỆU (Tính từ ngày 01/01/20… đến 31/12/20…)

Số TT

Tên mục

Đơn vị tính

Số lượng

So sánh (tăng, giảm %)

Ghi chú

Năm trước liền kề

Năm báo cáo

1

Tổng số lao động

Nam

Người

Nữ

Người

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

3

Nộp ngân sách nhà nước

Triệu đồng

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

5

Thu nhập bình quân (người/tháng)

Triệu đồng

6

Tổng giá trị tài sản đầu tư

Thiết bị

Triệu đồng

Nhà xưởng

Triệu đồng

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động in của cơ sở in

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Thông tư 73/2019/TT-BTC - HoaTieu.vn
Back to top button