Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng kê về vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp

1. Định nghĩa mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp là gì?

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về vật liệu giống đối với lô hạt giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung bảng kê, lô hạt giống cây trồng…

2. Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BẢNG KÊ VẬT LIỆU GIỐNG
(Đối với lô hạt giống)

Tên chủ vật liệu giống ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ ……………………………………………. Điện thoại: ……………………………………………

Quyết định công nhận nguồn giống: …………………………………………………………………….

Mã số nguồn giống……………………………………………………………………………………………..

Số TT

Tên loài cây

Khối lượng hạt giống thu hái

Khối lượng hạt giống xuất bán

Ghi chú

Tháng, năm

Khối lượng (kg)

Tên khách hàng

Địa chỉ

Khối lượng (kg)

Tổng số

……., ngày…. tháng ….năm….
Tổ chức, cá nhân lập bảng kê vật liệu giống (ký tên và đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

Mẫu bảng kê vật liệu giống đối với hạt giống cây trồng lâm nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Win a contract là gì
Back to top button