Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở là mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của bán bộ. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét đánh giá và phân loại, thông tin cán bộ…

Đơn vị:

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

năm …

(Đối với cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở)

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả về khối lượng, chất Iượng, hiệu quả công việc của bản thân và của đơn vị.

– Công tác tổ chức, quản lý đơn vị.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

– Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

– Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

– Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Tính trung thực, khách quan trong công tác.

– Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

Xem thêm:  What is Mech Master? Should I invest in this Mech Master project or not?

(hoàn thành xuất sắc, hoàn thành; chưa hoàn thành)

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của
tập thể lãnh đạo đơn vị cơ sở
(Trưởng hoặc phó đơn vị ký tên)

… ngày … tháng … năm …
Người tự nhận xét, đánh giá
(ký tên)

Nhận xét, phân loại của cấp có thẩm quyền
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ sở

Back to top button