Mẫu bản tóm tắt lý lịch người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu bản tóm tắt lý lịch

Bản tóm tắt về lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bản tóm tắt lý lịch người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là mẫu bản tóm tắt về lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của bản tóm tắt lý lịch người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)

(1)…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……...., ngày ... tháng . năm ….

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Họ và tên khai sinh: ………………….….. Giới tính: …………………………..

2. Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………….

3. Sinh ngày ….. tháng …. năm …….

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

5. Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………….

6. Số CMND/hộ chiếu/CCCD: …………….….. cấp ngày ……/ …../ …… nơi cấp: ………

7. Con ông: ……………..……………..…………….. Con bà: ……………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………..

8. Trình độ học vấn: ………………………………………………………………………….

9. Trình độ đào tạo (trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học và tên ngành đào tạo): ……

10. Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp đang làm, không có thì ghi không) ……….

11. Việc làm (ghi có việc làm ổn định hoặc không có việc làm ổn định): ………

12. Tiền án (nếu có thì ghi rõ số lần, tội danh; không có thì ghi không): ………

13. Tiền sự (nếu có thì ghi rõ số lần, hành vi; không có thì ghi không): ……….

14. Loại ma túy đã sử dụng (ghi tên loại ma túy sử dụng): ………………………..

15. Hình thức sử dụng ma túy (nuốt, chích, hít….): …………………………………..

16. Thời điểm sử dụng ma túy lần đầu (ghi ngày, tháng, năm):…………………..

17. Đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy (ghi rõ số lần, không có thì ghi chưa): …..

18. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy lần gần đây nhất (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ra quyết định): …………..

19. Đã cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng (ghi rõ số lần, không có thì ghi chưa): …………..

20. Quyết định quản lý cai nghiện tại gia đình hoặc Quyết định cai nghiện tại cộng đồng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ra quyết định): ……………

21. Đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ghi rõ số lần, không có thì ghi chưa): …….

22. Tham gia điều trị nghiện bằng Methadone (có hoặc không):…………………………………..

Nếu có, thời điểm đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện bằng Methadone (ghi rõ ngày, tháng, năm): ……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
LẬP BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan lập bản tóm tắt lý lịch

Bản tóm tắt lý lịch người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tải Mẫu phiếu xét duyệt hồ sơ nhân viên
Back to top button