Mẫu bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

Mẫu bản thống kê

Mẫu bản thống kê đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

Mẫu bản thống kê đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét. Mẫu bản thống kê nêu rõ đồ vật, tài liệu được thống kê. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thống kê tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản thống kê đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BẢN THỐNG KÊ NHỮNG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

TẠM GIỮ KHI KHÁM XÉT

Kèm theo Biên bản……………………………………………… ngày…… tháng …… năm… theo Lệnh ……………. số:…………… ngày…… tháng …… năm… của Cơ quan ……………..

đối với ……………………… tại ………………………………………………………….

Tạm giữ những đồ vật, tài liệu dưới đây (*):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Bản thống kê này đã đọc cho những người có tên trong biên bản nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Xem thêm:  Các trường đại học có view đẹp TPHCM

Bản thống kê này được lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà: …………………………………………………………………; một bản gửi cho Viện kiểm sát ……………………………………………………………….. ; một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI CÓ ĐỒ VẬT/TÀI LIỆU

BỊ TẠM GIỮ

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Đại diện cơ quan/tổ chức)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

NGƯỜI LẬP BẢN THỐNG KÊ

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật và nơi phát hiện; nếu là giấy tờ, tài liệu phải yêu cầu đương sự hoặc đại diện gia đình cùng ký tên xác nhận vào từng trang; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào bản thống kê này; nếu là phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử không thể thu giữ được thì sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng.

Mẫu bản thống kê đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button