Mẫu bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

Mẫu bản kê khai về kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu là mẫu bản kê khai được lập ra để kê khai về kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản kê khai về kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………

2. Quá trình hoạt động chuyên môn về đấu thầu

Số TT

Thời gian hoạt động chuyên môn về đấu thầu

(từ tháng, năm, …….đến tháng năm …..)

Hoạt động đấu thầu trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?

Các công việc đã trực tiếp tham gia

(kê khai đã tham gia: giảng dạy về đấu thầu; lập, thẩm định HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC; đánh giá HSQT, HSDST, HSDT, HSĐX; thẩm định kết quả đánh giá HSQT, kết quả đánh giá HSDST, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nào, thời gian, địa điểm)

Tên chủ đầu tư/bên mời thầu/cơ sở đào tạo đấu thầu

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

……, ngày…tháng…năm…

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu tranh vẽ thành phố hòa bình
Back to top button