Mẫu 7-SHĐ: Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ huyện và tương đương

Mẫu quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Mẫu 7-SHĐ: Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin nội dung chuyển giao… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu 7-SHĐ: Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên như sau:

TỈNH ỦY …………….

HUYỆN ỦY …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……………….

…………, ngày…tháng…năm….

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số: ………ngày……tháng……năm…… của …….., về việc

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển đảng bộ (chi bộ) cơ sở …………………… Và …………. đảng viên trực thuộc huyện uỷ (có danh sách kèm theo) về Đảng bộ (chi bộ cơ sở)

Điều 2. Đảng uỷ (chi uỷ) cơ sở ……………………………………. có trách nhiệm lập biên bản bàn giao sổ danh sách và đảng viên của đảng bộ (chi bộ) nêu trên kèm theo hồ sơ đảng viên với đảng uỷ cơ sở nơi nhận.

Điều 3. Văn phòng đảng uỷ, Đảng uỷ (chi uỷ) ………………………… và đảng viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem thêm:  Bài 18: các phương pháp chế biến thực phẩm

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP

T/M BAN CHẤP HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 7-SHĐ: Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button