Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài khi kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được lập ra để thống kê các thông tin của nhà thầu, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh.. trong quá trình đầu tư kinh doanh. Dưới đây là mẫu tờ khai mới nhất theo Thông tư 105, các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu số: 04-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh)

(Use for contractor/sub-contractor/management board)

□ Kê khai – nộp thuế nhà thầu

□ Kê khai-nộp các loại thuế khác

1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thầu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh:

Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

Tax agent (if any)

2a. Tên (Name)

2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent)

2c. Hợp đồng đại lý thuế: số ……………ngày ……………….

Tax agent contract: Number…………. Date…………………..

3. Quốc tịch (Nationality):

4. Địa chỉ trụ sở chính:

Address of the head office

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

Address of management office in Vietnam

Điện thoại (Tel):

Fax:

Email:

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

Street number, Street name or Commune

5b. Phường/Xã:

Ward

5c. Quận/Huyện:

District

5d. Tỉnh/Thành phố:

Province/City

5e. Điện thoại (Tel):

Fax:

Email:

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Business licence in Vietnam

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ

Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

6a. Số giấy phép:

Number

7a. Số:

Number

6b. Ngày cấp: …/…/….

Date

7b. Ngày: /…./….

Date

6c. Cơ quan cấp:

Granted by

7c. Ký với:

Signed with

Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):

Tax payers identification number in Vietnam (if any)

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng

Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng

Contract duration

Từ: / đến /…….

From: / to /

11. Nhà thầu phụ nước ngoài

Do you have sub-contractor?

□ Có

Yes

□ Không

No

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài):

Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:

Name of representative of contractor (or sub-contractor)

12b. Chức vụ:

Possition

12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: số giấy chứng thực cá nhân

Ngày cấp ……… Ngày hết hạn:………Nơi cấp

Passport or Identify number:Date of IssueDate of Expiration …… Place of Issue

12d. Địa chỉ tại Việt Nam:

Address of representative of conkactor (or sub-contractor) in Vietnam

Số nhà/Đường phố:

Street number, Street name or Commune

Phường/xã:

Ward

Quận/Huyện:

District

Tỉnh/Thành phố:

Province/City

12e. Thông tin khác:

Others

Điện thoại (tel): /Fax:

Email: Website:

13. Phương pháp tính thuế GTGT

VAT calculation method

□ Khấu trừ

Deduction method

□ Trực tiếp trên GTGT

Directly method

14. Phương pháp tính thuế TNDN

CIT calculation method

□ Doanh thu, chi phí Revenues, expenses

□ Trực tiếp trên doanh thu

Directly method

15. Năm tài chính

Finacial year

Từ ngày …./…..

From: dd….mm… yy…

đến ngày …./…..

To: dd….mm… yy…

16. Tài liệu kèm theo

Attachments

Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.

Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

…., ngày …/…/…

…, date: / /

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Staff of tax agent

Họ và tên:

Name

Chứng chỉ hành nghề số:

Certificate number

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI /NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH

Representative of contractor (or sub-contractor) (Signature)

2. Cách ghi mẫu 04-ĐK-TCT

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:

Contractor/sub-contractor/management board select one of the appropriate boxes before declare detail information, as follows:

– “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh trực tiếp kê khai và nộp thuế nhà thầu với cơ quan thuế (thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế).

“Contractor tax declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management board direct contractor tax declartion and payment and submit to tax department (VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law).

– “Kê khai – nộp các loại thuế khác”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,… với cơ quan thuế và được Bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế.

“Other tax and fee declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor /management board direct PIT, other fees declartion and payment and submit to tax department and Vietnamese partưs deduct and pay on behalf of contractor/sub-contractor about VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law.

1. Tên nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh: Ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư.

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.

2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Information of Tax agent: Write name, TIN, contract (number, date).

3. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài.

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.

Nếu người nộp thuế là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.

Address of head office:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:

Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.

Nếu người nộp thuế là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.

Address of Management office in Vietnam:

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.

Business license in Vietnam:

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form (if any).

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai- nộp thuế nhà thầu”.

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form if select “Contractor tax declartion and payment”.

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.

Contract objectives: Declare each operation objective of the contract concretely if select “Contractor tax declartion and payment”.

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.

Location of business according to the contract: Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business if select “Contractor tax declartion and payment”.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year if select “Contractor tax declartion and payment”.

11. Nhà thầu phụ nước ngoài: Nếu có các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ nước ngoài theo bảng kê mẫu số BK04-ĐK-TCT đính kèm tờ khai đăng ký thuế.

Do you have sub-contractor: If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor form of BK04-ĐK-TCT declare attached.

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài): Ghi rõ thông tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ).

Declare information of representative of contractor (or sub-contractor)

13. Phương pháp tính thuế GTGT: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế GTGT nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.

Declare information of VAT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”

14. Phương pháp tính thuế TNDN: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế TNDN nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.

Declare information of CIT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”

15. Năm tài chính: Người nộp thuế kê khai thông tin về năm tài chính là năm dương lịch. Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì kê khai thông tin từ quý bắt đầu đến quý kết thúc năm tài chính và năm tài chính phải tròn 12 tháng.

Declare information of finacial year (From … to …) is calendar year. If finacial year is different from calendar year, declare information is from quarter to quarter and finacial year must be full 12 months.

16. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form

17. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thi kê khai vào thông tin này.

Staff tax agent: Staff tax agent derclare name and certificate number on this area if tax agent derclare onbehalf of contractor/sub-contractor.

3. Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

* Các bước thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

– Thành phần hồ sơ

Khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác gồm các loại giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);

+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy

Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu.

Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận và ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung tài liệu, thông tin, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

* Thời gian thực hiện: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài” bạn nhé.

Xem thêm:  Mua nhà trả góp và Những quy trình, thủ tục giấy tờ cần lưu ý

Bài viết “Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài” được đăng bởi vào ngày 2022-05-10 20:18:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài
#Mẫu #04ĐKTCT #Tờ #khai #đăng #ký #thuế #dùng #cho #các #nhà #thầu #nước #ngoài #nhà #thầu #phụ #nước #ngoài

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.
Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài khi kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được lập ra để thống kê các thông tin của nhà thầu, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh.. trong quá trình đầu tư kinh doanh. Dưới đây là mẫu tờ khai mới nhất theo Thông tư 105, các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.
1. Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu số: 04-ĐK-TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM
(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh)
(Use for contractor/sub-contractor/management board)
□ Kê khai – nộp thuế nhà thầu
□ Kê khai-nộp các loại thuế khác

1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thầu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh:
Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
Tax agent (if any)

2a. Tên (Name)

2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent)

2c. Hợp đồng đại lý thuế: số ……………ngày ……………….
Tax agent contract: Number…………. Date…………………..

3. Quốc tịch (Nationality):

4. Địa chỉ trụ sở chính:
Address of the head office

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam
Address of management office in Vietnam

Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
Street number, Street name or Commune

5b. Phường/Xã:
Ward

5c. Quận/Huyện:
District

5d. Tỉnh/Thành phố:
Province/City

5e. Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
Business licence in Vietnam

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ
Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

6a. Số giấy phép:
Number

7a. Số:
Number

6b. Ngày cấp: …/…/….
Date

7b. Ngày: /…./….
Date

6c. Cơ quan cấp:
Granted by

7c. Ký với:
Signed with
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):
Tax payers identification number in Vietnam (if any)

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng
Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng
Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng
Contract duration

Từ: / đến /…….
From: / to /

11. Nhà thầu phụ nước ngoài
Do you have sub-contractor?

□ Có
Yes

□ Không
No

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài):
Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:
Name of representative of contractor (or sub-contractor)
12b. Chức vụ:
Possition
12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: số giấy chứng thực cá nhân
Ngày cấp ……… Ngày hết hạn:………Nơi cấp
Passport or Identify number:Date of IssueDate of Expiration …… Place of Issue
12d. Địa chỉ tại Việt Nam:
Address of representative of conkactor (or sub-contractor) in Vietnam
Số nhà/Đường phố:
Street number, Street name or Commune
Phường/xã:
Ward
Quận/Huyện:
District
Tỉnh/Thành phố:
Province/City
12e. Thông tin khác:
Others
Điện thoại (tel): /Fax:
Email: Website:

13. Phương pháp tính thuế GTGT
VAT calculation method

□ Khấu trừ
Deduction method

□ Trực tiếp trên GTGT
Directly method

14. Phương pháp tính thuế TNDN
CIT calculation method

□ Doanh thu, chi phí Revenues, expenses

□ Trực tiếp trên doanh thu
Directly method

15. Năm tài chính
Finacial year

Từ ngày …./…..
From: dd….mm… yy…

đến ngày …./…..
To: dd….mm… yy…

16. Tài liệu kèm theo
Attachments

Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

…., ngày …/…/…
…, date: / /

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Staff of tax agent
Họ và tên:
Name
Chứng chỉ hành nghề số:
Certificate number

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI /NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
Representative of contractor (or sub-contractor) (Signature)

2. Cách ghi mẫu 04-ĐK-TCT
Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:
Contractor/sub-contractor/management board select one of the appropriate boxes before declare detail information, as follows:
– “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh trực tiếp kê khai và nộp thuế nhà thầu với cơ quan thuế (thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế).
“Contractor tax declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management board direct contractor tax declartion and payment and submit to tax department (VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law).
– “Kê khai – nộp các loại thuế khác”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,… với cơ quan thuế và được Bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế.
“Other tax and fee declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor /management board direct PIT, other fees declartion and payment and submit to tax department and Vietnamese partưs deduct and pay on behalf of contractor/sub-contractor about VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law.
1. Tên nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh: Ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư.
Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.
2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
Information of Tax agent: Write name, TIN, contract (number, date).
3. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài.
Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.
Nếu người nộp thuế là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.
Address of head office:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.
5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:
Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.
Nếu người nộp thuế là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.
Address of Management office in Vietnam:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.
6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.
Business license in Vietnam:
Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form (if any).
7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai- nộp thuế nhà thầu”.
Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form if select “Contractor tax declartion and payment”.
8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract objectives: Declare each operation objective of the contract concretely if select “Contractor tax declartion and payment”.
9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Location of business according to the contract: Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business if select “Contractor tax declartion and payment”.
10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year if select “Contractor tax declartion and payment”.
11. Nhà thầu phụ nước ngoài: Nếu có các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ nước ngoài theo bảng kê mẫu số BK04-ĐK-TCT đính kèm tờ khai đăng ký thuế.
Do you have sub-contractor: If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor form of BK04-ĐK-TCT declare attached.
12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài): Ghi rõ thông tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ).
Declare information of representative of contractor (or sub-contractor)
13. Phương pháp tính thuế GTGT: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế GTGT nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of VAT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
14. Phương pháp tính thuế TNDN: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế TNDN nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of CIT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
15. Năm tài chính: Người nộp thuế kê khai thông tin về năm tài chính là năm dương lịch. Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì kê khai thông tin từ quý bắt đầu đến quý kết thúc năm tài chính và năm tài chính phải tròn 12 tháng.
Declare information of finacial year (From … to …) is calendar year. If finacial year is different from calendar year, declare information is from quarter to quarter and finacial year must be full 12 months.
16. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.
Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form
17. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thi kê khai vào thông tin này.
Staff tax agent: Staff tax agent derclare name and certificate number on this area if tax agent derclare onbehalf of contractor/sub-contractor.
3. Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
* Các bước thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ
– Thành phần hồ sơ
Khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác gồm các loại giấy tờ sau:
+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);
+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
– Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy
Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu.
Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận và ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư của cơ quan thuế.
Trong thời hạn 02 hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung tài liệu, thông tin, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.
Bước 3. Trả kết quả
* Thời gian thực hiện: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 vở bài tập toán 2 tập 2

#Mẫu #04ĐKTCT #Tờ #khai #đăng #ký #thuế #dùng #cho #các #nhà #thầu #nước #ngoài #nhà #thầu #phụ #nước #ngoài

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.
Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài khi kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được lập ra để thống kê các thông tin của nhà thầu, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh.. trong quá trình đầu tư kinh doanh. Dưới đây là mẫu tờ khai mới nhất theo Thông tư 105, các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.
1. Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu số: 04-ĐK-TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM
(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh)
(Use for contractor/sub-contractor/management board)
□ Kê khai – nộp thuế nhà thầu
□ Kê khai-nộp các loại thuế khác

1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thầu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh:
Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
Tax agent (if any)

2a. Tên (Name)

2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent)

2c. Hợp đồng đại lý thuế: số ……………ngày ……………….
Tax agent contract: Number…………. Date…………………..

3. Quốc tịch (Nationality):

4. Địa chỉ trụ sở chính:
Address of the head office

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam
Address of management office in Vietnam

Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
Street number, Street name or Commune

5b. Phường/Xã:
Ward

5c. Quận/Huyện:
District

5d. Tỉnh/Thành phố:
Province/City

5e. Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
Business licence in Vietnam

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ
Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

6a. Số giấy phép:
Number

7a. Số:
Number

6b. Ngày cấp: …/…/….
Date

7b. Ngày: /…./….
Date

6c. Cơ quan cấp:
Granted by

7c. Ký với:
Signed with
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):
Tax payers identification number in Vietnam (if any)

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng
Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng
Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng
Contract duration

Từ: / đến /…….
From: / to /

11. Nhà thầu phụ nước ngoài
Do you have sub-contractor?

□ Có
Yes

□ Không
No

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài):
Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:
Name of representative of contractor (or sub-contractor)
12b. Chức vụ:
Possition
12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: số giấy chứng thực cá nhân
Ngày cấp ……… Ngày hết hạn:………Nơi cấp
Passport or Identify number:Date of IssueDate of Expiration …… Place of Issue
12d. Địa chỉ tại Việt Nam:
Address of representative of conkactor (or sub-contractor) in Vietnam
Số nhà/Đường phố:
Street number, Street name or Commune
Phường/xã:
Ward
Quận/Huyện:
District
Tỉnh/Thành phố:
Province/City
12e. Thông tin khác:
Others
Điện thoại (tel): /Fax:
Email: Website:

13. Phương pháp tính thuế GTGT
VAT calculation method

□ Khấu trừ
Deduction method

□ Trực tiếp trên GTGT
Directly method

14. Phương pháp tính thuế TNDN
CIT calculation method

□ Doanh thu, chi phí Revenues, expenses

□ Trực tiếp trên doanh thu
Directly method

15. Năm tài chính
Finacial year

Từ ngày …./…..
From: dd….mm… yy…

đến ngày …./…..
To: dd….mm… yy…

16. Tài liệu kèm theo
Attachments

Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

…., ngày …/…/…
…, date: / /

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Staff of tax agent
Họ và tên:
Name
Chứng chỉ hành nghề số:
Certificate number

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI /NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
Representative of contractor (or sub-contractor) (Signature)

2. Cách ghi mẫu 04-ĐK-TCT
Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:
Contractor/sub-contractor/management board select one of the appropriate boxes before declare detail information, as follows:
– “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh trực tiếp kê khai và nộp thuế nhà thầu với cơ quan thuế (thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế).
“Contractor tax declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management board direct contractor tax declartion and payment and submit to tax department (VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law).
– “Kê khai – nộp các loại thuế khác”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,… với cơ quan thuế và được Bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế.
“Other tax and fee declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor /management board direct PIT, other fees declartion and payment and submit to tax department and Vietnamese partưs deduct and pay on behalf of contractor/sub-contractor about VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law.
1. Tên nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh: Ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư.
Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.
2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
Information of Tax agent: Write name, TIN, contract (number, date).
3. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài.
Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.
Nếu người nộp thuế là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.
Address of head office:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.
5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:
Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.
Nếu người nộp thuế là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.
Address of Management office in Vietnam:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.
6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.
Business license in Vietnam:
Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form (if any).
7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai- nộp thuế nhà thầu”.
Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form if select “Contractor tax declartion and payment”.
8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract objectives: Declare each operation objective of the contract concretely if select “Contractor tax declartion and payment”.
9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Location of business according to the contract: Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business if select “Contractor tax declartion and payment”.
10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year if select “Contractor tax declartion and payment”.
11. Nhà thầu phụ nước ngoài: Nếu có các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ nước ngoài theo bảng kê mẫu số BK04-ĐK-TCT đính kèm tờ khai đăng ký thuế.
Do you have sub-contractor: If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor form of BK04-ĐK-TCT declare attached.
12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài): Ghi rõ thông tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ).
Declare information of representative of contractor (or sub-contractor)
13. Phương pháp tính thuế GTGT: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế GTGT nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of VAT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
14. Phương pháp tính thuế TNDN: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế TNDN nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of CIT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
15. Năm tài chính: Người nộp thuế kê khai thông tin về năm tài chính là năm dương lịch. Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì kê khai thông tin từ quý bắt đầu đến quý kết thúc năm tài chính và năm tài chính phải tròn 12 tháng.
Declare information of finacial year (From … to …) is calendar year. If finacial year is different from calendar year, declare information is from quarter to quarter and finacial year must be full 12 months.
16. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.
Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form
17. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thi kê khai vào thông tin này.
Staff tax agent: Staff tax agent derclare name and certificate number on this area if tax agent derclare onbehalf of contractor/sub-contractor.
3. Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
* Các bước thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ
– Thành phần hồ sơ
Khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác gồm các loại giấy tờ sau:
+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);
+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
– Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy
Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu.
Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận và ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư của cơ quan thuế.
Trong thời hạn 02 hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung tài liệu, thông tin, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.
Bước 3. Trả kết quả
* Thời gian thực hiện: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Găng tu hú là cây gì, có tác dụng gì?

#Mẫu #04ĐKTCT #Tờ #khai #đăng #ký #thuế #dùng #cho #các #nhà #thầu #nước #ngoài #nhà #thầu #phụ #nước #ngoài

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.
Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài khi kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được lập ra để thống kê các thông tin của nhà thầu, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh.. trong quá trình đầu tư kinh doanh. Dưới đây là mẫu tờ khai mới nhất theo Thông tư 105, các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.
1. Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu số: 04-ĐK-TCT(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM
(Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh)
(Use for contractor/sub-contractor/management board)
□ Kê khai – nộp thuế nhà thầu
□ Kê khai-nộp các loại thuế khác

1. Tên nhà thầu nước ngoài/nhà thầu phụ nước ngoài/Ban điều hành liên danh:
Name of contractor/ sub-contractor/management board

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
Tax agent (if any)

2a. Tên (Name)

2b. Mã số thuế (TIN of Tax agent)

2c. Hợp đồng đại lý thuế: số ……………ngày ……………….
Tax agent contract: Number…………. Date…………………..

3. Quốc tịch (Nationality):

4. Địa chỉ trụ sở chính:
Address of the head office

5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam
Address of management office in Vietnam

Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:
Street number, Street name or Commune

5b. Phường/Xã:
Ward

5c. Quận/Huyện:
District

5d. Tỉnh/Thành phố:
Province/City

5e. Điện thoại (Tel):
Fax:
Email:

6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
Business licence in Vietnam

7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ
Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in Vietnam

6a. Số giấy phép:
Number

7a. Số:
Number

6b. Ngày cấp: …/…/….
Date

7b. Ngày: /…./….
Date

6c. Cơ quan cấp:
Granted by

7c. Ký với:
Signed with
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có):
Tax payers identification number in Vietnam (if any)

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng
Contract objectives

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng
Location of according to the contract

10. Thời gian thực hiện hợp đồng
Contract duration

Từ: / đến /…….
From: / to /

11. Nhà thầu phụ nước ngoài
Do you have sub-contractor?

□ Có
Yes

□ Không
No

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài):
Information of representative of contractor (or sub-contractor)

12a. Tên người đại diện theo pháp luật:
Name of representative of contractor (or sub-contractor)
12b. Chức vụ:
Possition
12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: số giấy chứng thực cá nhân
Ngày cấp ……… Ngày hết hạn:………Nơi cấp
Passport or Identify number:Date of IssueDate of Expiration …… Place of Issue
12d. Địa chỉ tại Việt Nam:
Address of representative of conkactor (or sub-contractor) in Vietnam
Số nhà/Đường phố:
Street number, Street name or Commune
Phường/xã:
Ward
Quận/Huyện:
District
Tỉnh/Thành phố:
Province/City
12e. Thông tin khác:
Others
Điện thoại (tel): /Fax:
Email: Website:

13. Phương pháp tính thuế GTGT
VAT calculation method

□ Khấu trừ
Deduction method

□ Trực tiếp trên GTGT
Directly method

14. Phương pháp tính thuế TNDN
CIT calculation method

□ Doanh thu, chi phí Revenues, expenses

□ Trực tiếp trên doanh thu
Directly method

15. Năm tài chính
Finacial year

Từ ngày …./…..
From: dd….mm… yy…

đến ngày …./…..
To: dd….mm… yy…

16. Tài liệu kèm theo
Attachments

Cam kết của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu nước ngoài phụ thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát sinh, đảm bảo việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế của Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng.
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and fully pay taxes, ensure to withhold and pay full tax dues of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam.

…., ngày …/…/…
…, date: / /

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Staff of tax agent
Họ và tên:
Name
Chứng chỉ hành nghề số:
Certificate number

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI /NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI/BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH
Representative of contractor (or sub-contractor) (Signature)

2. Cách ghi mẫu 04-ĐK-TCT
Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi tiết, cụ thể như sau:
Contractor/sub-contractor/management board select one of the appropriate boxes before declare detail information, as follows:
– “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh trực tiếp kê khai và nộp thuế nhà thầu với cơ quan thuế (thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế).
“Contractor tax declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor/management board direct contractor tax declartion and payment and submit to tax department (VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law).
– “Kê khai – nộp các loại thuế khác”: Áp dụng cho trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,… với cơ quan thuế và được Bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và pháp luật về quản lý thuế.
“Other tax and fee declartion and payment”: Applicable to the Contractor/sub-contractor /management board direct PIT, other fees declartion and payment and submit to tax department and Vietnamese partưs deduct and pay on behalf of contractor/sub-contractor about VAT, CIT in accordance with the contractor tax law and tax managment law.
1. Tên nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh: Ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư.
Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not stipulated in the Law of Invesment.
2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
Information of Tax agent: Write name, TIN, contract (number, date).
3. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài.
Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-contractor/management board.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú.
Nếu người nộp thuế là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở chính.
Address of head office:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office.
5. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam:
Nếu người nộp thuế là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt động.
Nếu người nộp thuế là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại Việt Nam.
Address of Management office in Vietnam:
If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the individual residing in Vietnam to do business.
If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the management office in Vietnam.
6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) để điền vào các chỉ tiêu tương ứng.
Business license in Vietnam:
Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in the form (if any).
7. Hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài: Căn cứ vào hợp đồng được ký kết mà điền vào các chỉ tiêu cho phù hợp. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai- nộp thuế nhà thầu”.
Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: Based on the signed contract, fill in the relevant items in the form if select “Contractor tax declartion and payment”.
8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract objectives: Declare each operation objective of the contract concretely if select “Contractor tax declartion and payment”.
9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Location of business according to the contract: Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different location, contractor/sub-contract has to declare fully the location to do business if select “Contractor tax declartion and payment”.
10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm. Chỉ kê khai nếu tích chọn “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year if select “Contractor tax declartion and payment”.
11. Nhà thầu phụ nước ngoài: Nếu có các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các Nhà thầu phụ nước ngoài theo bảng kê mẫu số BK04-ĐK-TCT đính kèm tờ khai đăng ký thuế.
Do you have sub-contractor: If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare fully in the Sub-contracor form of BK04-ĐK-TCT declare attached.
12. Thông tin người đại diện của nhà thầu nước ngoài (hoặc nhà thầu phụ nước ngoài): Ghi rõ thông tin về người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ).
Declare information of representative of contractor (or sub-contractor)
13. Phương pháp tính thuế GTGT: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế GTGT nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of VAT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
14. Phương pháp tính thuế TNDN: Người nộp thuế kê khai thông tin về phương pháp tính thuế TNDN nếu tích chọn vào ô “Kê khai-nộp thuế nhà thầu”.
Declare information of CIT calculation method if select “Contractor tax declartion and payment”
15. Năm tài chính: Người nộp thuế kê khai thông tin về năm tài chính là năm dương lịch. Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì kê khai thông tin từ quý bắt đầu đến quý kết thúc năm tài chính và năm tài chính phải tròn 12 tháng.
Declare information of finacial year (From … to …) is calendar year. If finacial year is different from calendar year, declare information is from quarter to quarter and finacial year must be full 12 months.
16. Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế.
Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Form
17. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thi kê khai vào thông tin này.
Staff tax agent: Staff tax agent derclare name and certificate number on this area if tax agent derclare onbehalf of contractor/sub-contractor.
3. Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
* Các bước thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ
– Thành phần hồ sơ
Khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác gồm các loại giấy tờ sau:
+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);
+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
– Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy
Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu.
Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận và ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư của cơ quan thuế.
Trong thời hạn 02 hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung tài liệu, thông tin, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.
– Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.
Bước 3. Trả kết quả
* Thời gian thực hiện: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button