Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022

Mẫu 02 / MTK: Đơn đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký là đơn đề nghị sử dụng trong trường hợp đơn vị có thay đổi văn bản quy phạm pháp luật hoặc mẫu dấu, chữ ký ban hành kèm theo Nghị định 11 năm 2020 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Thay đổi mục đích sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đăng ký với Kho bạc Nhà nước mẫu con dấu, chữ ký mới so với trước đây để thuận tiện trong quá trình giao dịch và tiền bạc. công việc nội bộ của đơn vị. Đơn đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký là biểu mẫu cần thiết cho quá trình sửa đổi này. Dưới đây là Mẫu 02 / MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Con dấu và chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được thay đổi như thế nào?

Việc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2020 / TT-BTC, cụ thể như sau:

Trường hợp thay đổi mẫu con dấu, thay đổi mẫu chữ ký của người ký chữ ký thứ nhất, người ký chữ ký thứ hai, hoặc thay đổi người ký ủy quyền, chủ tài khoản, người ký ủy quyền kế toán trưởng / phụ trách kế toán So với đăng ký lần trước, đơn vị, tổ chức đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký (Chữ ký 02 / MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020 / NĐ-CP) gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. . .

Một số tài liệu liên quan:

  • Thủ tục khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
  • Thông tư 09/2011 / TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

2. Đơn đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký của Nghị định 11

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị thay đổi mẫu con dấu chữ ký mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020 / NĐ-CP.

Mẫu 02 / MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký

Mẫu số 18
Ký hiệu: 02 / MTK

GIẤY ĐƠN THAY THẾ THAY ĐỔI CHỮ KÝ, HÌNH THỨC CHỮ KÝ

□ Thay đổi văn bản pháp luật Thay đổi mẫu con dấu Thay đổi mẫu chữ ký

Mã hồ sơ: ……………………

Gửi Kho bạc Nhà nước: …………. ……………………………………………………………………………………………….

Tên bài: ……………………………………..………………. Mã đại diện cung cấp dịch vụ: …………………….

Quyết định thành lập số: Cơ quan cấp: .. ………… .. Cấp ngày / tháng / năm: ……………………

Tên cơ quan cấp trên: ………………………………………………………………………………………… ..

Họ và tên Chủ tài khoản: ………………………………………………………………………… ..

Văn bản bổ nhiệm số …………………… .Ngày / tháng / năm …………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………………………………………………………….

Văn bản bổ nhiệm Số ngày / tháng / năm ………….

Lý do cho sự thay đổi: ………………………………………………………………………………………………

Mẫu dấu và chữ ký:

Chữ ký đầu tiên

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của chữ ký đầu tiên phải giống nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của chữ ký thứ hai phải giống nhau

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Kế toán trưởng

Tên:

Đầu tiên

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Mẫu con dấu: (1) (2)

THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:

STT PHẦN KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH PHẦN CHO Kho bạc NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý cho đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết Có giá trị đến nay

Tài khoản ước tính

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều công trình, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách khác nhau đối với tài khoản dự toán)

Đầu tiên

1.1. Mã đơn vị / Mã DA

Ngân sách nhà nước mã nguồn …… thuộc NS cấp ……

Nội dung giao dịch: ………………….

…………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….

…………………… ..

………….
2

1.2. Mã đơn vị / Mã DA

Mã nguồn ngân sách nhà nước ….. thuộc NS cấp …..

Nội dung giao dịch: ………………….

…………………….

1.4. Số tài khoản:…………………………….

…………………….

………….
…. …………. …………. ………….

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

Đầu tiên

1.1. Mã đơn vị QHNS / Mã DA …….

dưới cấp NS… Mã CTMT, DA và HTCT

Nội dung giao dịch: ………….

……………………………………………………

1.3. Số tài khoản:…………………………….

…………………… ..

………….
2

1.2. Mã đơn vị QHNS / Mã DA …….

dưới cấp NS… Mã CTMT, DA và HTCT

Nội dung giao dịch: ………….

……………………………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….

…………………… ..

………….
…………. …………. ………….

Tài khoản thu chi của cơ quan thuế

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

Đầu tiên

1.1. Mã hải quan: ……………………

Nội dung giao dịch: ……………… ..

…………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….

……………………

2

1.2. Mã hải quan: ……………………

Nội dung giao dịch: ……………… ..

……………………………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….

……………………

…………. …………. ………….

………., ngày……. năm ….

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC XỬ LÝ

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký tài khoản của đơn vị:

Ngày tài khoản có hiệu lực: ……………………………………………………………………………………

Hồ sơ được kiểm soát đầy đủ theo quy định.

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt y

….., ngày…. năm ….

Người quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Sử dụng con dấu chưa đăng ký bị phạt bao nhiêu?

Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình. Nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin sau:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

h) Không thông báo mẫu con dấu cho cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng;

Như vậy, theo quy định trên, trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Không thông báo mẫu con dấu cho cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu biên bản tai nạn thân thể - Biên bản tai nạn thân thể

Bài viết “Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 14:10:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022
#Mẫu #02MTK #Giấy #đề #nghị #thay #đổi #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Thay đổi sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí mới so với mẫu trước đây để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình sửa đổi này. Dưới đây là Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao?
Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:
Trường hợp thay đổi mẫu dấu, thay đổi mẫu chữ ký của người ký chữ ký thứ nhất, người ký chữ ký thứ hai, hoặc thay đổi người ký ủy quyền chủ tài khoản, người ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán so với lần đăng ký trước: đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Ký hiệu 02/MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gửi KBNN nơi giao dịch.
Một số giấy tờ liên quan:
Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký Nghị định 11
Sau đây là mẫu đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 18Ký hiệu: 02/MTK
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Thay đổi hồ sơ pháp lý □ Thay đổi mẫu dấu □ Thay đổi mẫu chữ ký
Mã số hồ sơ: ……………………
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………….……………………………………………………………..
Tên đơn vị: ……………………………………..………………. Mã ĐVQHNS: ……………………….
QĐ thành lập số: Do cơ quan: ..……….. Cấp Ngày/tháng/năm: ………………………………
Tên cơ quan cấp trên: ………………………….…………………………………………………………..
Họ và tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………..
Văn bản bổ nhiệm số ……………………………………….Ngày/tháng/năm ………………
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số Ngày/tháng/năm ………….
Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………………………
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Kế toán trưởng
Họ tên:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Ngưòĩ được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu:                       (1)                              (2)
THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:
STT
PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết
Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN ….. thuộc cấp NS……
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN …..thuộc cấp NS…..
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.4. Số tài khoản:…………………………….
…………………………………………………….

………..
….
………..
………..
………..

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..

………..
………..
………..

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………

2

1.2. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
…………………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………


……….
……….
……….

………., ngày … tháng……. năm ….
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tài khoản của đơn vị:
Ngày tài khoản bắt đầu có hiệu lực: ……………………………………………………………………………
Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt y

….., ngày … tháng…. năm ….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu bị xử phạt bao nhiêu?
Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng;
Như vậy, theo quy định trên thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Xem thêm:  Artifact trong game là gì

#Mẫu #02MTK #Giấy #đề #nghị #thay #đổi #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Thay đổi sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí mới so với mẫu trước đây để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình sửa đổi này. Dưới đây là Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao?
Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:
Trường hợp thay đổi mẫu dấu, thay đổi mẫu chữ ký của người ký chữ ký thứ nhất, người ký chữ ký thứ hai, hoặc thay đổi người ký ủy quyền chủ tài khoản, người ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán so với lần đăng ký trước: đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Ký hiệu 02/MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gửi KBNN nơi giao dịch.
Một số giấy tờ liên quan:
Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký Nghị định 11
Sau đây là mẫu đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 18Ký hiệu: 02/MTK
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Thay đổi hồ sơ pháp lý □ Thay đổi mẫu dấu □ Thay đổi mẫu chữ ký
Mã số hồ sơ: ……………………
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………….……………………………………………………………..
Tên đơn vị: ……………………………………..………………. Mã ĐVQHNS: ……………………….
QĐ thành lập số: Do cơ quan: ..……….. Cấp Ngày/tháng/năm: ………………………………
Tên cơ quan cấp trên: ………………………….…………………………………………………………..
Họ và tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………..
Văn bản bổ nhiệm số ……………………………………….Ngày/tháng/năm ………………
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số Ngày/tháng/năm ………….
Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………………………
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Kế toán trưởng
Họ tên:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Ngưòĩ được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu:                       (1)                              (2)
THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:
STT
PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết
Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN ….. thuộc cấp NS……
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN …..thuộc cấp NS…..
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.4. Số tài khoản:…………………………….
…………………………………………………….

………..
….
………..
………..
………..

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..

………..
………..
………..

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………

2

1.2. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
…………………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………


……….
……….
……….

………., ngày … tháng……. năm ….
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tài khoản của đơn vị:
Ngày tài khoản bắt đầu có hiệu lực: ……………………………………………………………………………
Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt y

….., ngày … tháng…. năm ….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu bị xử phạt bao nhiêu?
Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng;
Như vậy, theo quy định trên thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Xem thêm:  Sun Marina Town - Trải nghiệm độc bản dành cho giới siêu giàu Việt

#Mẫu #02MTK #Giấy #đề #nghị #thay #đổi #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là giấy đề nghị sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Thay đổi sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí mới so với mẫu trước đây để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình sửa đổi này. Dưới đây là Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao?
Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:
Trường hợp thay đổi mẫu dấu, thay đổi mẫu chữ ký của người ký chữ ký thứ nhất, người ký chữ ký thứ hai, hoặc thay đổi người ký ủy quyền chủ tài khoản, người ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán so với lần đăng ký trước: đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Ký hiệu 02/MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gửi KBNN nơi giao dịch.
Một số giấy tờ liên quan:
Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký Nghị định 11
Sau đây là mẫu đề nghị thay đổi mẫu dấu mẫu chữ ký mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 18Ký hiệu: 02/MTK
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Thay đổi hồ sơ pháp lý □ Thay đổi mẫu dấu □ Thay đổi mẫu chữ ký
Mã số hồ sơ: ……………………
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: …………….……………………………………………………………..
Tên đơn vị: ……………………………………..………………. Mã ĐVQHNS: ……………………….
QĐ thành lập số: Do cơ quan: ..……….. Cấp Ngày/tháng/năm: ………………………………
Tên cơ quan cấp trên: ………………………….…………………………………………………………..
Họ và tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………..
Văn bản bổ nhiệm số ……………………………………….Ngày/tháng/năm ………………
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số Ngày/tháng/năm ………….
Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………………………………
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Kế toán trưởng
Họ tên:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Ngưòĩ được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu:                       (1)                              (2)
THAY ĐỔI NÀY ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN:
STT
PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH
PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết
Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN ….. thuộc cấp NS……
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN …..thuộc cấp NS…..
Nội dung giao dịch:………………….
………………………………………….

1.4. Số tài khoản:…………………………….
…………………………………………………….

………..
….
………..
………..
………..

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..
2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…….
thuộc cấp NS … Mã CTMT, DA và HTCT
Nội dung giao dịch:………….
…………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………..

………..

………..
………..
………..

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
………………………………………….

1.3. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………

2

1.2. Mã CQ thu: ……………………
Nội dung giao dịch: ………………..
…………………………………………

1.4. Số tài khoản:…………………………….
……………………………………………………


……….
……….
……….

………., ngày … tháng……. năm ….
Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tài khoản của đơn vị:
Ngày tài khoản bắt đầu có hiệu lực: ……………………………………………………………………………
Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Duyệt y

….., ngày … tháng…. năm ….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu bị xử phạt bao nhiêu?
Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng;
Như vậy, theo quy định trên thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Back to top button