Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký theo Nghị định 20/1120 là mẫu đăng ký sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mới nhất hiện nay. Đây là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành kèm theo phụ lục của Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với Kho bạc Nhà nước về mẫu con dấu, mẫu chữ ký để thuận tiện cho việc giao dịch tiền tệ, giao dịch nội bộ. đơn vị. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký là bắt buộc cho quá trình đăng ký này. Dưới đây là mẫu mới nhất mời các bạn tham khảo và tải về.

  • Mẫu 02 / MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký
  • Mẫu C4-02b / KB Giấy ủy nhiệm chi ngoại tệ
  • Nghị định mẫu 11/2020

1. Mẫu đăng ký tài khoản và mẫu con dấu là gì?

Bản đăng ký mẫu con dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán là bản đăng ký được lập để đăng ký mẫu con dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký mẫu con dấu, thông tin tài khoản …

2. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu con dấu mới nhất

Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký

Mẫu số 17
Ký hiệu: 01 / MTK

ĐƠN XIN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ CHỮ KÝ, MẪU

□ Đăng ký mới Đăng ký bổ sung

Mã hồ sơ: ………………… ..

Gửi Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………….

Tên đơn vị: ………………… Mã ĐVQHNS: …………………… ..

Quyết định thành lập số: …………. Cơ quan cấp: ………… Ngày / tháng / năm: …………………… ..

Tên cơ quan cấp trên: ……………………………………………………………………………………………….

Tên và họ của Chủ tài khoản: ……………………….…………………….

Văn bản bổ nhiệm số ………… .Ngày / tháng / năm. …………………… ..

Họ và tên Kế toán trưởng: …………………………………………………….

Văn bản bổ nhiệm số ………… Ngày / tháng / năm ……………… …

Mẫu dấu và chữ ký:

Chữ ký đầu tiên

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của chữ ký đầu tiên phải giống nhau

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của chữ ký thứ hai phải giống nhau

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Đầu tiên

Kế toán trưởng

Đầu tiên

Tên:

Chức vụ:

2

Tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

Đầu tiên

Người được uỷ quyền

Đầu tiên

Tên:

Chức vụ:

2

Tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

Đầu tiên

Người được uỷ quyền

Đầu tiên

Tên:

Chức vụ:

2

Tên:

Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

Tên:

Chức vụ:

Đầu tiên

2

Mẫu con dấu: (1) (2)

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

STT

PHẦN KHUYẾN CÁO ĐỂ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ THƯƠNG MẠI

PHẦN CHO Kho bạc NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý cho đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến nay

Tài khoản ước tính

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều công trình, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách khác nhau đối với tài khoản dự toán)

Đầu tiên

1.1. Mã đơn vị / Mã DA

Mã nguồn ngân sách nhà nước cấp NS

Nội dung giao dịch: ………………………….

…………………… ..

1.3. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

2

1.2. Mã đơn vị / Mã DA

Mã nguồn ngân sách nhà nước tại NS. mức độ

Nội dung giao dịch: ………………………….

…………………….

1.4. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

……………………

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

Đầu tiên

1.1. Mã đơn vị / Mã DA

dưới cấp NS. Mã CTMT, DA và HTCT.

Nội dung giao dịch: …………………………

…………………… ..

1.3. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

2

1.2. Mã đơn vị / Mã DA

thuộc cấp NS Mã CTMT, DA và CTCT.

Nội dung giao dịch: …………………………

…………………… ..

1.4. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

……………………

Tài khoản thu chi của cơ quan thuế

(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

Đầu tiên

1.1. Mã bộ sưu tập:

Nội dung giao dịch: ………………………….

…………………… ..

1.3. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

2

1.2. Mã bộ sưu tập:

Nội dung giao dịch: ………………………….

…………………… ..

1.4. Số tài khoản: …………………..

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

………, ngày……. tháng……. năm…….

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản, thay đổi mẫu con dấu, chữ ký tại Kho bạc Nhà nước

– Các đơn vị giao dịch là đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước lập và gửi đơn đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản, thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc qua thư điện tử. Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước.

– Kho bạc Nhà nước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu con dấu, chữ ký của đơn vị giao dịch; trường hợp hồ sơ của đơn vị giao dịch đầy đủ, hợp lệ, KBNN tiếp nhận hồ sơ, lập Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản gửi đơn vị giao dịch; Trường hợp chưa đầy đủ, hợp lệ, KBNN trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp đơn vị tham gia giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo phản hồi về việc ghi nhận hồ sơ của đơn vị đã được gửi đến Kho bạc Nhà nước (nếu hồ sơ của đơn vị đầy đủ, hợp lệ) hoặc thông báo. phản hồi về việc từ chối và lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ của đơn vị giao dịch (trường hợp hồ sơ của đơn vị chưa đầy đủ, hợp lệ) thông qua Trang thông tin dịch vụ công của đơn vị giao dịch. KBNN.

– Sau khi đơn đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch đã được KBNN phê duyệt, KBNN sẽ xác nhận vào Giấy đăng ký tài khoản và mẫu con dấu. . , mẫu chữ ký hoặc đề nghị thay đổi mẫu con dấu, mẫu chữ ký và trả lại bản giấy cho đơn vị giao dịch hoặc gửi thông báo chấp thuận của KBNN cho đơn vị giao dịch (qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).

Trên đây là Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu con dấu, chữ ký Phiên bản mới nhất hiện nay được ban hành theo Nghị định 11/2020 / NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để các bạn tiện theo dõi.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Đầu tư kinh doanh trong mục hình thức Xin vui lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn 2022

Bài viết “Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 14:19:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu 01/MTK – Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký 2022
#Mẫu #01MTK #Giấy #đăng #ký #sử #dụng #tài #khoản #và #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký theo Nghị định 11/2020 là biểu mẫu đăng ký sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mới nhất. Đây là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành cùng với phụ lục Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Đơn đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình đăng ký này. Dưới đây là mẫu mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
Mẫu C4-02b/KB Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ
Biểu mẫu nghị định 11/2020
1. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu là gì?
Mẫu bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký mẫu dấu, thông tin tài khoản…
2. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu mới nhất

Mẫu số 17Ký hiệu: 01/MTK
GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Đăng ký mới □ Đăng ký bổ sung
Mã số hồ sơ: …………………..
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………..
Tên đơn vị:…..………………………… Mã ĐVQHNS:..…………………………………..
QĐ thành lập số: ………. Do cơ quan: ………… cấp Ngày/tháng/năm: ………………..
Tên cơ quan cấp trên: ……………………………………………………………………………….
Họ và tên Chủ tài khoản: ………………………….……………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số ………………………….Ngày/tháng/năm .……………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số …………………………Ngày/tháng/năm …..…………………..
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của ngườỉ ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

1

Kế toán trưởng

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu: (1) (2)
ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

STT

PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………..

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………….

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản cỏ tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS . Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
……………………………………………………..

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

2

1.2. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

……………..

………, ngày……. tháng……. năm…….

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tại KBNN
– Các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký bằng văn bản giấy trực tiếp tại KBNN hoặc gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– KBNN tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch; trường hợp hồ sơ của đơn vị giao dịch đầy đủ và hợp lệ, KBNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản gửi đơn vị giao dịch; trường hợp chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, KBNN trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp đơn vị tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi thông báo phản hồi về việc ghi nhận hồ sơ của đơn vị đã được gửi tới KBNN (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị đầy đủ và hợp lệ) hoặc thông báo phản hồi về việc từ chối và lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị giao dịch (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị chưa đầy đủ và hợp lệ) thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– Sau khi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch đã được KBNN phê duyệt, KBNN xác nhận trên giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký hoặc giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký và gửi lại bản giấy cho đơn vị giao dịch hoặc gửi thông báo chấp thuận của KBNN cho đơn vị giao dịch (qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
Trên đây là Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất hiện nay ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để các bạn tiện sử dụng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân 2022

#Mẫu #01MTK #Giấy #đăng #ký #sử #dụng #tài #khoản #và #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký theo Nghị định 11/2020 là biểu mẫu đăng ký sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mới nhất. Đây là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành cùng với phụ lục Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Đơn đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình đăng ký này. Dưới đây là mẫu mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
Mẫu C4-02b/KB Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ
Biểu mẫu nghị định 11/2020
1. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu là gì?
Mẫu bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký mẫu dấu, thông tin tài khoản…
2. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu mới nhất

Mẫu số 17Ký hiệu: 01/MTK
GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Đăng ký mới □ Đăng ký bổ sung
Mã số hồ sơ: …………………..
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………..
Tên đơn vị:…..………………………… Mã ĐVQHNS:..…………………………………..
QĐ thành lập số: ………. Do cơ quan: ………… cấp Ngày/tháng/năm: ………………..
Tên cơ quan cấp trên: ……………………………………………………………………………….
Họ và tên Chủ tài khoản: ………………………….……………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số ………………………….Ngày/tháng/năm .……………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số …………………………Ngày/tháng/năm …..…………………..
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của ngườỉ ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

1

Kế toán trưởng

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu: (1) (2)
ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

STT

PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………..

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………….

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản cỏ tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS . Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
……………………………………………………..

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

2

1.2. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

……………..

………, ngày……. tháng……. năm…….

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tại KBNN
– Các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký bằng văn bản giấy trực tiếp tại KBNN hoặc gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– KBNN tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch; trường hợp hồ sơ của đơn vị giao dịch đầy đủ và hợp lệ, KBNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản gửi đơn vị giao dịch; trường hợp chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, KBNN trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp đơn vị tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi thông báo phản hồi về việc ghi nhận hồ sơ của đơn vị đã được gửi tới KBNN (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị đầy đủ và hợp lệ) hoặc thông báo phản hồi về việc từ chối và lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị giao dịch (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị chưa đầy đủ và hợp lệ) thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– Sau khi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch đã được KBNN phê duyệt, KBNN xác nhận trên giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký hoặc giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký và gửi lại bản giấy cho đơn vị giao dịch hoặc gửi thông báo chấp thuận của KBNN cho đơn vị giao dịch (qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
Trên đây là Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất hiện nay ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để các bạn tiện sử dụng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Thủ tục nhập học lớp 1 năm 2022-2023

#Mẫu #01MTK #Giấy #đăng #ký #sử #dụng #tài #khoản #và #mẫu #dấu #mẫu #chữ #ký

Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký theo Nghị định 11/2020 là biểu mẫu đăng ký sử dụng tài khoản kho bạc nhà nước mới nhất. Đây là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản được ban hành cùng với phụ lục Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là việc doanh nghiệp đăng ký với kho bạc nhà nước về mẫu dấu, mẫu chữ kí để thuận lợi cho quá trình giao dịch tiền bạc và giao dịch các công việc của nội bộ đơn vị. Đơn đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký là mẫu đơn cần thiết cho quá trình đăng ký này. Dưới đây là mẫu mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về.
Mẫu 02/MTK: Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
Mẫu C4-02b/KB Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ
Biểu mẫu nghị định 11/2020
1. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu là gì?
Mẫu bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký mẫu dấu, thông tin tài khoản…
2. Mẫu đăng ký sử dụng tài khoản, mẫu dấu mới nhất

Mẫu số 17Ký hiệu: 01/MTK
GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
□ Đăng ký mới □ Đăng ký bổ sung
Mã số hồ sơ: …………………..
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………..
Tên đơn vị:…..………………………… Mã ĐVQHNS:..…………………………………..
QĐ thành lập số: ………. Do cơ quan: ………… cấp Ngày/tháng/năm: ………………..
Tên cơ quan cấp trên: ……………………………………………………………………………….
Họ và tên Chủ tài khoản: ………………………….……………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số ………………………….Ngày/tháng/năm .……………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………………………………….
Văn bản bổ nhiệm số …………………………Ngày/tháng/năm …..…………………..
Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất phải giống nhau
(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai
Mẫu chữ ký số (1) và (2) của ngườỉ ký chữ ký thứ hai phải giống nhau
(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

1

Kế toán trưởng

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền

1

Người được uỷ quyền

1

Họ tên:
Chức vụ:

2

Họ tên:
Chức vụ:

2

Người được uỷ quyền
Họ tên:
Chức vụ:

1
2

Mẫu dấu: (1) (2)
ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN:

STT

PHẦN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý đăng ký sử dụng tài khoản theo chi tiết

Có giá trị đến ngày

Tài khoản dự toán
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối với tài khoản dự toán)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………..

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
Mã nguồn NSNN thuộc cấp NS
Nội dung giao dịch: ………………………….
……………………………………………………….

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản tiền gửi, có tính chất tiền gửi
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều tài khoản trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản cỏ tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS . Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

2

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA
thuộc cấp NS Mã CTMT, DA và HTCT .
Nội dung giao dịch: …………………………
……………………………………………………..

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

………………

………………

Tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu
(Đăng ký sử dụng đồng thời nhiều TK trong trường hợp đơn vị giao dịch đăng ký nhiều tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi khác nhau)

1

1.1. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.3. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

2

1.2. Mã CQ thu:
Nội dung giao dịch: ………………………….
………………………………………………………

1.4. Số tài khoản: …………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

……………..

……………..

………, ngày……. tháng……. năm…….

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký tại KBNN
– Các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại KBNN lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký bằng văn bản giấy trực tiếp tại KBNN hoặc gửi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– KBNN tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch; trường hợp hồ sơ của đơn vị giao dịch đầy đủ và hợp lệ, KBNN thực hiện tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản gửi đơn vị giao dịch; trường hợp chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, KBNN trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị giao dịch hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp đơn vị tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi thông báo phản hồi về việc ghi nhận hồ sơ của đơn vị đã được gửi tới KBNN (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị đầy đủ và hợp lệ) hoặc thông báo phản hồi về việc từ chối và lý do từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị của đơn vị giao dịch (trường hợp hồ sơ đề nghị của đơn vị chưa đầy đủ và hợp lệ) thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
– Sau khi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch đã được KBNN phê duyệt, KBNN xác nhận trên giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký hoặc giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký và gửi lại bản giấy cho đơn vị giao dịch hoặc gửi thông báo chấp thuận của KBNN cho đơn vị giao dịch (qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
Trên đây là Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký mới nhất hiện nay ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để các bạn tiện sử dụng.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button