LG a – bài 42 trang 36 vở bài tập toán 8 tập 1

(A;B) là các đa thức một biến. (A) chia (B) thì ta lấy từng hạng tử của đa thức (A) chia cho đa thức (B).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức (A) có chia hết cho đa thức (B) hay không.

LG a

(A = 15{x^4} – 8{x^3} + {x^2}) ; (B = dfrac{1}{2}{x^2})

Phương pháp giải:

Đa thức (A) chia hết cho đa thức (B) khi và chỉ khi từng hạng tử của(A) chia hết cho (B).

Giải chi tiết:

Tương tự bài 36;

Giải thích:

(A;B) là các đa thức một biến. (A) chia (B) thì ta lấy từng hạng tử của đa thức (A) chia cho đa thức (B).

(15{x^4}) chia hết cho (dfrac{1}{2}{x^2})

(- 8{x^3})chia hết cho (dfrac{1}{2}{x^2})

({x^2})chia hết cho (dfrac{1}{2}{x^2})

Do đó (A) chia hết cho (B)

LG b

(A = {x^2} – 2x + 1) ; (B = 1 – x)

Phương pháp giải:

Đa thức (A) chia hết cho đa thức (B) khi và chỉ khi từng hạng tử của(A) chia hết cho (B).

Giải chi tiết:

Ta có(A = {x^2} – 2x + 1={(1 – x)^2}) nên (A) chia hết cho (B).

Video liên quan

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Back to top button