Lesson two: grammar 1 – unit 4 – family & friends special edittion grade 5

Amy and Leo 1 was / had a family concert. The concert 2 were / was at home in Autralia. The children and their parents 3were/ played their instrument. Everyone in the audience 4listened to / was the music and 5enjoyed / had. It 6 was / were a really special day.

Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Script:

We had a concert at our house.

All our friends were there.

Everyone was great.

Our mom played the piano.

The audience clapped and cheered.

Dịch:

Chúng tôi có một buổi hòa nhạc tại nhà

Tất cả bạn bè của chúng tôi ở đó.

Mẹ của chúng tôi chơi piano

Khán giả đã vỗ tay và chúc mừng.

3. Read and circle.

Amy and Leo 1 was / had a family concert. The concert 2 were / was at home in Autralia. The children and their parents 3were/ played their instrument. Everyone in the audience 4listened to / was the music and 5enjoyed / had. It 6 was / were a really special day.

Hướng dẫn giải:

1. had

2. was

3. played

4. listened to

5. ẹnjoyed

6.was

Dịch:

Amy và Leo có một buổi hòa nhạc gia đình. Buổi hòa nhạc tại nhà ở Úc. Những đứa trẻ và bố mẹ của chúng đã chơi dụng cụ của họ. Mọi người dưới khán đài nghe nhạc và yêu thích. Đó là một ngày thực sự đặc biệt.

4. Write

enjoy be (x4) play (x2) cheer

Yesterday there1wasa concert at school. Kim and Giang2___ on stage forst. They3_____ their recorders. Nam4_____ next on stage.

He5_____ his violin. The audience6______ at the end. They all7_____ the concert. It8______ great!

Xem thêm:  Cách giảm cân thần thánh đang nổi đình nổi đám của Nhật là gì?

Hướng dẫn giải:

1. was

2. were

3. played

4. was

5. played

6. cheered

7. enjoyed

8.was

Dịch:

Hôm qua có một buổi hòa nhạc ở trường. Kim và Giang lên sân khấu đầu tiên. Họ chơi dụng cụ của họ. Nam lên sân khấu tiếp theo. Anh ấy chơi vi-ô-lông của anh ấy. Khán giả chúc mừng vào cuối buổi. Tất cả họ đều thích buổi hòa nhạc. Đó thật tuyệt vời.

Video liên quan

Back to top button