Lesson four: phonics unit 1 – family & friends special edittion grade 2

4. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

apple: táo

bird: chim

cat: mèo

dog: chó

2. Listen and chant.

Click here to listen

This is an apple, a, a, apple. This is a bird, b, b, bird.

This is a cat, c , c, cat. This is a dog, d, d, dog.

Dịch:

Đây là quả táo, a, a, aple. Đây là con chim, b, b, bird.

Đây là con mèo, c, c, cat. Đây là con chó, d, d, dog.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

a, apple

d, dog

b, bird

c, cat

d, dog

c, cat

4. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.

The cat likes birds.

The dog likes apples.

Here’s the cat with the bird.

Here’s the dog with the apples.

Dịch:

Con mèo thích con chim

Con chó thích quả táo.

Đây là con mèo với con chim.

Đây là con chó với quả táo.

Video liên quan

Xem thêm:  Vì sao lợi tức thuê căn hộ sụt giảm mạnh?
Back to top button