Lesson 1 – unit 4 trang 24, 25 sgk tiếng anh lớp 3 thí điểm

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

a) Who’s that? Đó là ai?

It’s Tony. Đó là Tony.

b) Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 2: Point and say. (Chỉ vào và nói).

a) Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

b) Who’s that? Đó là ai?

It’s Miss Hien. Đó là cô Hiền.

c) Who’s that? Đó là ai?

It’s Mary. Đó là Mary.

Bài 3: Lets talk. (Chúng ta cùng nói).

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Who’s that? Đó là ai?

It’s Miss Hien. Đó là cô Hiên.

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mary. Đó là Mary.

Who’s that? Đó là ai?

It’s Nam. Đó lò Nam. ,

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mai. Đó là Mai.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b 2. a

Audio script

1. Nam: Who’s that?

Mai: It’s Tony.

2. And who’s that?

Mai: It’s Mr Loc.

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).

1. A: Whos that? Đó là ai?

B: It’s Tony. Đó là Tony.

2. A: And whos that? Và đó là ai?

B: It’s Mr Loc.Đó là thầy Lộc.

Bài 6: Lets write. (Chúng ta cùng viết).

1. It’s Tony. Đó là Tony.

2. It’s Mary. Đó là Mary.

Xem thêm:  Bất động sản công nghiệp “ngược sóng” giữa hai miền Nam

3. It’s Peter. Đó là Peter.

4. It’s Linda. Đó là Linda.

Video liên quan

Back to top button