Kế hoạch giáo dục Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

STT

Bài học

Số tiết

Tiết PPCT

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết)

1

Tập hợp

1

1

MC

Lớp học

2

Cách ghi số tự nhiên

1

2

MC

Lớp học

3

Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

1

3

Thước, nhiệt kế, MC

Lớp học

4

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

1

4

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

5

Phép nhân và phép chia số tự nhiên

2

5,6

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

6

Luyện tập chung

1

7

MC

Lớp học

7

Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1)

2

8, 9

Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

8

Thứ tự thực hiện phép tính

1

10

MTCT, MC

Lớp học

9

Luyện tập chung

1

11

MC

Lớp học

10

Bài tập cuối chương I

1

12

MC

Lớp học

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (13 tiết)

11

Quan hệ chia hết và tính chất

2

13, 14

MC

Lớp học

12

Dấu hiệu chia hết

2

15, 16

MC

Lớp học

13

Số nguyên tố

2

17, 18

MC

Lớp học

14

Luyện tập chung

1

19

MC

Lớp học

15

Ước chung. Ước chung lớn nhất

2

20, 21

MC

Lớp học

16

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

2

22, 23

MC

Lớp học

17

Luyện tập chung

1

24

MC

Lớp học

18

Bài tập cuối chương II

1

25

MC

Lớp học

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (14 + 3 tiết)

19

Tập hợp các số nguyên

2

26, 27

MC, thước thẳng

Lớp học

20

Phép cộng và phép trừ số nguyên

3

28, 29, 30

MC

Lớp học

21

Quy tắc dấu ngoặc

1

31

MC

Lớp học

22

Luyện tập chung

2

32, 33

MC

Lớp học

23

Phép nhân số nguyên

Xem thêm:  Anime isekai Chuyển Sinh Cùng Chiếc Smartphone công bố season 2!

2

34, 35

MC

Lớp học

24

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

1

36

MC

Lớp học

25

Luyện tập chung

2

37, 38

MC

Lớp học

26

Bài tập ôn chương III.

1

39

MC

Lớp học

27

Ôn tập giữa kì I

1

40

MC

Lớp học

28

Kiểm tra giữa kì I

2

41, 42

Lớp học

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết)

29

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

3

43, 44, 45

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

30

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

3

46, 47, 48

MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

31

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

3

49, 50, 51

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

32

Luyện tập chung

2

52, 53

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

33

Ôn tập cuối chương IV

1

54

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết)

34

Hình có trục đối xứng

2

55, 56

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

35

Hình có tâm đối xứng

2

57, 58

MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

36

Luyện tập chung

2

59, 60

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

37

Ôn tập chương V

1

61

MC, thước thẳng, eke, compa

Lớp học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 + 4 tiết)

38

Tấm thiệp và phòng học của em

2

62, 63

MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu

Lớp học

39

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

2

64, 65

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

Xem thêm:  Cách xóa phông ảnh trên iPhone 11

Lớp học

40

Sử dụng máy tính cầm tay

1

66

MC, MTCT

Lớp học

41

Ôn tập học kì I

2

67, 68

MC

Lớp học

42

Kiểm tra học kì I

2

69, 70

Lớp học

HỌC KÌ II

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết)

43

Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

2

71, 72

MC, thước thẳng.

Lớp học

44

So sánh phân số. Hỗn số dương

2

73, 74

MC, thước thẳng.

Lớp học

45

Luyện tập chung

3

75, 76, 77

MC, thước thẳng.

Lớp học

46

Phép cộng và phép trừ phân số

2

78, 79

MC

Lớp học

47

Phép nhân và phép chia phân số

2

80, 81

MC

Lớp học

48

Hai bài toán về phân số

1

82

MC

Lớp học

49

Luyện tập chung

2

83, 84

MC, thước thẳng.

Lớp học

50

Ôn tập chương VI

1

85

MC, thước thẳng.

Lớp học

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết)

51

Số thập phân

1

86

MC

Lớp học

52

Tính toán với số thập phân

4

87, 88, 89, 90

MC

Lớp học

53

Làm tròn và ước lượng

1

91

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

54

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

2

92, 93

MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers

Lớp học

55

Luyện tập chung

2

94, 95

MC.

Lớp học

56

Ôn tập chương VII

1

96

MC

Lớp học

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + 3 tiết)

57

Điểm và đường thẳng

3

97, 98, 99

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

58

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

2

100, 101

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

59

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

2

102, 103

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

60

Trung điểm của đoạn thẳng

1

104

MC, thước thẳng, compa, eke

Xem thêm:  Tải Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Lớp học

61

Luyện tập chung

2

105, 106

MC, thước thẳng.

Lớp học

62

Ôn tập giữa kì II

1

107

MC, thước thẳng.

Lớp học

63

Kiểm tra giữa kì II

2

108, 109

Lớp học

64

Góc

2

110, 111

MC, thước thẳng, compa, eke

Lớp học

65

Số đo góc

2

112, 113

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

66

Luyện tập chung

1

114

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

67

Ôn tập chương VIII

1

115

MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc.

Lớp học

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết)

68

Dữ liệu và thu thập số liệu

2

116 , 117

MC

Lớp học

69

Bảng thống kê và biểu đồ tranh

2

118, 119

MC

Lớp học

70

Biểu đồ cột

2

120, 121

MC, thước thẳng

Lớp học

71

Biểu đồ cột kép

2

122, 123

MC, thước thẳng, phấn màu

Lớp học

72

Luyện tập chung

2

124, 125

MC, thước thẳng

Lớp học

73

Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

2

126, 127

MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa.

Lớp học

74

Xác suất thực nghiệm

1

128

MC, giấy bìa.

Lớp học

75

Luyện tập chung

1

129

MC, hộp xúc sắc,

Lớp học

76

Ôn tập chương IX

2

130.131

MC

Lớp học

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5+4 tiết)

77

Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

1

132

MC

Lớp học

78

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè

2

133, 134

MC

Lớp học

79

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA

2

135, 136

MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5

Lớp học

80

Ôn tập học kì II

2

137, 138

MC

Lớp học

81

Kiểm tra học kì II

2

139, 140

Lớp học

Back to top button