Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch cá nhân tự giác làm theo chuyên đề năm 2022

Mẫu đăng ký cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo Bác năm 2022

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng năm đối với công tác bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc mẫu kế hoạch cá nhân tự giác năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bản kế hoạch cá nhân tự giác học và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh dành cho người đứng đầu

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN GƯƠNG MẪU

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Xem thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả cánh đồng quê em (Dàn ý + 35 mẫu)

Họ và tên:………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2021:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tôi đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu như sau:

1. Gương mẫu trong học tập

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2021: …………………………….

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có): ………………………..

2. Gương mẫu trong làm theo

a/ Trực tiếp cùng với Chi ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2021 của Chi bộ và gương mẫu, chủ trì triển khai, thực hiện (Liên hệ cụ thể theo 05 nhóm công việc tại phần hai, tài liệu Chuyên đề năm 2021): ………………………………

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm bản thân cần tu dưỡng, gương mẫu trong nhiệm vụ này tại địa phương, đơn vị mình): ………

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát)

Người xây dựng kế hoạch

(Ký và ghi rõ họ tên)
———————-

(1) Người đứng đầu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; người đứng đầu chưa phải là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị mình

Xem thêm:  14/3 là ngày gì? 14/3 cung gì? - 14/3 nên tặng quà gì?

Bản kế hoạch cá nhân tự giác học và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh

(1)………………………………

……………………………………

……….., ngày …. tháng …. năm 2018

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỰ GIÁC

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.”

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Là (đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức): ………………………………..

Đang sinh hoạt tại chi bộ (hoặc đơn vị công tác): …………………………….

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022, tôi đăng ký kế hoạch tự giác thực hiện như sau:

1. Tự giác trong học tập

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2022:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Tự giác trong làm theo

a/ Tự giác thực hiện tốt những việc theo kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 của Chi bộ (Liên hệ cụ thể gắn với vị trí công tác của mình):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm của bản thân về xây dựng phong cách, tác phong công tác trong nội dung này tại địa phương, đơn vị):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát)

Người xây dựng kế hoạch

Xem thêm:  Tải Nghị định 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(Ký và ghi rõ họ tên)

———————-

(1) Nếu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; chưa là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị minh.

Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021 là gì? Mời các bạn tham khảo Bản kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của bộ Chính trị.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button