Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên của hiệu trưởng tiểu học

Kế hoạch BDTX của hiệu trưởng

Kế hoạch cá nhân BDTX của hiệu trưởng trường tiểu học

Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên của hiệu trưởng trường tiểu học đưa ra nội dung, kế hoạch triển khai trong công tác BDTX năm học mới. Kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên là nhiệm vụ bắt buộc giáo viên phải làm đầu năm học.

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NĂM HỌC 20…-20…

Họ và tên: …………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………..

Chức vụ: Hiệu trưởng

Công việc chuyên môn: Quản lí cơ sở giáo dục

Công việc kiêm nhiệm được giao: ……………………….

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện kế hoạch số …………. ngày … tháng … năm 20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo …….. về kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu học năm 20…;

Căn cứ Kế hoạch số ………….. ngày … tháng … năm 20… về kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu học năm 20… của trường tiểu học …………………;

Căn cứ chỉ đạo thực hiện kế hoạch của bộ phận chuyên môn trường tiểu học ……………….;

Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu cần bồi dưỡng của bản thân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 20…-20… như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

– Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Khối kiến thức bắt buộc

a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT)

Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể cá nhân cần chuẩn bị một số định hướng nghiên cứu các nội dung sau:

– Tự nghiên cứu bồi dưỡng các nội dung về chính trị, thời sự trong nước qua các kênh truyền thông, Internet…

– Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh ………… và huyện Buôn Đôn, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như:

+ Nghị quyết của Đảng về giáo dục và đào tạo;

Xem thêm:  Giải Bài 6 trang 157 sgk Hóa 12 nâng cao

+ Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh ………… trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo;

+ Tiếp tục nghiên cứu Thông tư số 14 về Chuẩn hiệu trưởng;

+ Nghiên cứu đánh giá phó hiệu trưởng theo công văn 630; Quyết định 14 và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên để chỉ đạo đội ngũ xây dựng và phấn đấu;

+ Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục trong năm 20… và năm học 20…-20…

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT).

Cá nhân tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và chỉ đạo của địa phương…

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-GD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo …………………… về kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu học năm 20… Do đó bản thân lên kế hoạch tự bồi dưỡng với các Môđun sau:

– Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học: 8 tiết.

– Phương pháp tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường; tích hợp giáo dục về tài nguyên và môi trường Biển, Hải đảo vào các môn học: 12 tiết.

– Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”: 10 tiết.

2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết.

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung

(tiết)

Lý thuyết

Thực hành

VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học

TH15

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…

Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

9

1

5

TH16

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5. Kĩ thuật học tập hợp tác…

Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

9

1

5

TH22

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

Hiểu được các yêu cầu của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

Biết cách sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

12

1

2

IX. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học

TH29

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1. Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2. Cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

3. Lập kế hoạch nghiên cứu.

Hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cùng phương pháp nghiên cứu. Biết lập kế hoạch nghiên cứu và cách tiến hành.

10

3

2

Xem thêm:  Mẫu kết luận thanh tra kiểm toán - Kết luận thanh tra

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

BDTX với hình thức cơ bản là việc tự học của bản thân (tự nghiên cứu tài liệu, qua truyền thông, Internet,…).

BDTX kết hợp với sinh hoạt trong khối, tổ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn và tích cực nghiên cứu tài liệu khi tham gia làm báo cáo viên các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

IV. ĐỀ NGHỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁC NỘI DUNG SAU

TT

Nội dung đề nghị bồi dưỡng

1

Đổi mới công tác về sinh hoạt chuyên môn

2

Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương

4

Những vấn đề cơ bản của nội dung bồi dưỡng 1 và 2 (bồi dưỡng thêm kiến thức để tham gia học tập trung).

V. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức

BDTX

Kết quả

cần đạt được

Tháng 8/20…

Nội dung 1: (phần cá nhân tự nghiên cứu thêm để tham gia bồi dưỡng tập trung nội dung 1 là 30 tiết)

– Tự nghiên cứu bồi dưỡng các nội dung về chính trị, thời sự trong nước qua các kênh truyền thông, Internet…

– Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Đắk Lắk và huyện Buôn Đôn, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như:

– Nghị quyết của Đảng về GD&ĐT.

Nội dung 2:

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Sở GD và phòng GD năm học 20…-20….

Dự kiến số tiết cá nhân tự nghiên cứu thêm là 10 tiết để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định

Cá nhân tự nghiên cứu để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định của Thông tư số 32

Hiểu và biết về các nội dung đã xây dựng về nghiên cứu thêm để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định của Thông tư số 32 (chương trình BDTX) và Thông tư số 26 (Quy chế BDTX)

Tháng 9/20…

Nội dung 1:

– Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Đắk Lắk trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo;

– Tiếp tục nghiên cứu Thông tư số 14 về Chuẩn hiệu trưởng;

Nội dung 2:

Nghiên cứu nhiệm vụ năm học 20…-20… của Bộ GD, Sở GD và phòng GD.

Dự kiến số tiết cá nhân tự nghiên cứu thêm là 10 tiết để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định

Cá nhân tự nghiên cứu để tham gia bồi dưỡng tập trung.

Nắm được các nội dung đã xây dựng để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định.

Tháng 10/20…

Nội dung 1:

– Nghiên cứu đánh giá phó hiệu trưởng theo công văn 630; Quyết định 14 và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên để chỉ đạo đội ngũ xây dựng và phấn đấu;

– Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục trong năm 20… và năm học 20…-20….

Dự kiến số tiết cá nhân tự nghiên cứu thêm là 10 tiết để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định

Cá nhân tự nghiên cứu để tham gia bồi dưỡng tập trung.

Nắm được các nội dung đã xây dựng để tham gia bồi dưỡng tập trung theo quy định.

Tháng 11/20…

Nội dung 3: (module TH15)

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…

15

Tự học

(nghiên cứu qua truyền thông, Internet và tài liệu BDTX)

Nắm chắc một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Tháng 12/20…

Nội dung 3: (module TH16)

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5. Kĩ thuật học tập hợp tác…

15

Tự học

(nghiên cứu qua truyền thông, Internet và tài liệu BDTX)

Nắm chắc một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Tháng 1/20…

Nội dung 3: (module TH22)

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

15

Tự học

(nghiên cứu về phần mềm Prensenter7 và các tài liệu BDTX);

Phần mềm Violet.

Thực hành tốt 2 phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học.

Tháng 2/20…

Nội dung 3: (module TH22)

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1. Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2. Cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

3. Lập kế hoạch nghiên cứu.

15

Tự nghiên cứu về cách nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Lập kế hoạch nghiên cứu và tiến hành viết SKKN

Tháng 3/20…

Nghiên cứu và bồi dường các nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của PGD.

10

Tự học, kết hợp tập trung

Đạt được mục tiêu BDTX

Tháng 4/20…

Nghiên cứu và bồi dường các nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của PGD.

10

Tự học, kết hợp tập trung

Đạt được mục tiêu BDTX

Tháng 5/20…

Nghiên cứu và bồi dường các nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của PGD.

10

Tự học, kết hợp tập trung

Đạt được mục tiêu BDTX

Tháng 6/20…

Rà soát các nội dung (1, 2 và 3) đã bồi dưỡng để hoàn thiện kế hoạch đã đề ra.

Tự học

Bám theo mục tiêu bồi dưỡng của cá nhân đã lập.

Tháng 7/20…

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho năm học 20…-20….

Tự xây dựng kế hoạch

Căn cứ theo kế hoạch BDTX của trường đã triển khai.

Tháng 8/20…

Tiến hành nội dung của kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho năm học 20…-20….

Tự học

Căn cứ theo kế hoạch BDTX của cá nhân.

Tổng cộng các nội dung bồi dưỡng

120 tiết

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân thực hiện trong năm học 20…-20…./.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đề bài - bài 12 trang 151 sgk vật lí 9
Back to top button