In the direction of là gì

danh từ

chỉ dẫn, chỉ thị

directions for use

lời hướng dẫn cách dùng

to give directions

ra chỉ thị

sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản

to assume the direction of an affair

nắm quyền điều khiển một công việc

phương hướng, chiều, phía, ngả

in the direction of…

về hướng (phía…)

mặt, phương diện

improvement in many directions

sự cải tiến về nhiều mặt

(như) directorate

Từ gần giống                                                                                    indirection                                                                                                            directional                                                                                                            misdirection                                                                                                            direction-finder                                                                                                            direction sign                                                                                                                            

Xem thêm:  STT thanh xuân nền đen - STT hay về thanh xuân
Back to top button