Hướng dẫn đánh giá để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức giáo dục

Y BAN NHÂN DN

THÀNH PH H CHÍ MINH

SỞ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập T do – Hạnh phúc

Số /SGDĐTTCCB

Thành ph Hồ Chí Minh, ngàyịQ tháng 3 năm 2021

thc hin đánh giá, phân loại

Quý I năm 2021 ca cán bộ, công chức,

vn chc đơn vị s nghip công lập

Kính gửi:

Hiu trưng Trưng Trung hc ph thông;

Hiu trưng Trưng Trung cp, Cao đng (trc thuc Sở);

Giám đc Trungm GDTX (trc thuc Sở);

Th trưng đon v trc thuc Sở.

Căn c Ngh quyết số 3/218/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 218 của Hi đồng

nhân dân Thành ph v ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán b, ng chức, viên

chức thuc khu vc qun nhàc, tồ chức chính trị, t chc chính trxã hi và đơn vị

nghiệp công lập do Thành ph quản;

Căn c Ngh quyết s 17/219/NQHDND ngày 09 tháng 12 năm 219 của Hi đồng

nhânn Thành phô vê Sa đôi mt điu ca Quy định chi thu nhp tăng thêm cho cán bộ,

ng chc, viên chc thuc khu vc qun nhà nưc, tồ chc chính tr, tồ chc chính tr

Xem thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 THPT

xã hi và đơn v s nghiệp ng lập do Thành ph qun lý ban hành kèm theo Ngh quyết

số 3/218/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 218 của Hi đng nhân dân thành ph;

Căn c Ngh quyết số 72/NQHĐND ngày 08 tháng 12 năm 22 của Hi đồng nhân

dân Tnh ph v d toán thu ngân ch nhà nước; thu, chi ngânch thành ph năm 2021;

Căn c Quết đnh số 4631/QĐBND ngày 19 tháng 10 năm 218 ca y ban nhân

dân Thành phô H Chí Minh v vic ban hành Quy đnh đánh g, phân loi hàng quý theo

hiu qu công vic đôi vi cán b, cng chc, viên chc trong cơ quan hành chính và đơn v

sự nghiệp công lập trên đa bàn Thành ph H C Minh;

Căn c Quyết đnh s 3728/QDUBND ngày 03 tháng 9 năm 219 y ban nhân n

Thành ph v vic sa đổi, b sung mt số điu ca Quy đnh đánh giá, phân loi hàng quý

theo hiu quả công vic đi vi cán bộ, công chc, viên chc trong cơ quan hành chính và

đơn vs nghip ng lập trên đa bàn Thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quyết

đnh s 4631/QĐUBND ngày 19 tháng 1 năm 218 ca Ch tch y ban nhân dân Thành

ph, có hiu lc k t ngày 1 tháng 7 năm 219;

Xem thêm:  Khu vực vị trí gần biển và dòng biển nóng chảy qua có | Địa Lý 10

Căn c Công văn s 4634/UBNDVX ngày 08 tháng 11 năm 219 v hưng dn thc

hin Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sa đối) đối vi cán b, công chc, viên chc

khi Nhà nưc theo Quyết đnh s 3728/QĐUBND ngày 03 tháng 9 năm 219 ca y ban

nhân dân Thành ph;

Căn c Công văn số 27/UBNDVX ngày 03 tháng 01 năm 22 ca y ban nhân n

Thành ph v vic hưng dn thc hin Quy định đánh giá, phân loi hàng quý theo Quyết

định s 3728/QĐUBND đi vi công chc, viên chc ngành Giáo dc và Đào tạo;

Căn c Công văn s 1897/UBNDVX ngày 22 tháng 5 năm 202 ca y ban nhân dân

Thành ph v vic thc hin Quy đnh đánh g, phân loại hàng quý và chi thu nhpng thêm

đối vi công chc, viên chc ngành Go dc và Đào to trong thi gian ngh phòng chng

1

Back to top button