Hướng dẫn 21-HD/VPTW về chế độ chi hoạt động công tác Đảng

Quy định chi hoạt động công tác Đảng

Hướng dẫn 21-HD/VPTW – Chế độ chi hoạt động công tác Đảng

Hướng dẫn 21-HD/VPTW về Chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Nội dung chi tiết HoaTieu.vn mời các bạn cùng tham khảo.

Chi mua báo, tạp chí, tài liệu

Chi mua báo, tạp chí thực hiện theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Ngoài ra, một số báo, tạo chí, tài liệu của tổ chức đảng do cấp ủy cấp trên trực tiếp quy định cụ thể về số lượng từng loại phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng và khả năng nguồn kinh phí.

Đối với Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản, thực hiện theo Kết luận 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, trong đó “bảo đảm mọi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương”. Tổ chức cơ sở đảng phải có trách nhiệm mua và cấp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản cho các chi bộ trực thuộc.

Chi tổ chức đại hội Đảng

Mức hỗ trợ chi tổ chức đại hội đảng bằng 0,1 mức tiền lương tối thiểu/đại biểu áp dụng đối với:

 • Chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn.
 • Đảng ủy xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập dự toán và cấp kinh phí hỗ trợ chi tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Xem thêm:  Microsoft Access listbox selected value

Chi khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên

Bao gồm mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng và mua khung, phôi bằng khen, giấy khen.

Hình thức, thẩm quyền, tiêu chuẩn, đối tượng và thủ tục xét khen thưởng, mức tặng thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân; danh hiệu “Huy hiệu Đảng” và mức tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Chi hoạt động khác

Gồm:

 • Văn phòng phẩm;
 • Thông tin, tuyên truyền;
 • Chi hội nghị, công tác phí;
 • Chi công tác xây dựng Đảng như: chi đào tạo, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, chính trị, xây dựng đảng, chi học tập triển khai nghị quyết, chi tổ chức các lớp quần chúng tìm hiểu về Đảng, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới, cấp ủy viên;
 • Chi tiếp khách, thăm hỏi;
 • Sửa chữa, mua máy móc, thiết bị;
 • Chi đảng vụ khác.

Trong đó:

Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có trách nhiệm lập dự toán và cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khu vực III, khu vực II theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; mức hỗ trợ bằng 3 lần mức lương tối thiểu/chi bộ/năm;

Xem thêm:  Thông tư 43/2018/TT-BQP - HoaTieu.vn

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn:

 • Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có 30 đảng viên trở xuống: Định mức chi cố định là 15 lần mức lương tối thiểu/chi bộ/năm.
 • Từ đảng viên thứ 31 đến đảng viên thứ 100: Định mức chi bằng 0,4 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 101 đến đảng viên thứ 200: Định mức chi bằng 0,3 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 201 đến đảng viên thứ 300: Định mức chi bằng 0,2 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 301 trở lên: Định mức chi bằng 0,1 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm.

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị trong lực lượng vũ trang:

 • Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có 30 đảng viên trở xuống: Định mức chi cố định là 10 lần mức lương tối thiểu/chi bộ/năm.
 • Từ đảng viên thứ 31 đến đảng viên thứ 100: Định mức chi bằng 0,4 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 101 đến đảng viên thứ 200: Định mức chi bằng 0,3 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 201 đến đảng viên thứ 300: Định mức chi bằng 0,2 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
 • Từ đảng viên thứ 301 trở lên: Định mức chi bằng 0,1 mức lương tối thiểu/đảng viên/năm;
Xem thêm:  1 tỷ giây là bao nhiêu năm

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở thuộc địa bàn khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo địa bàn khu vực III, khu vực II (nếu có) theo quy định của Chính phủ: Định mức chi lập dự toán bằng 2 lần mức quy định trên.

Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế:

 • Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tỉ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ, công nhân viên từ 25% trở lên: Định mức chi hoạt động công tác đảng bằng 0,6% trên tổng quỹ tiền lương của đơn vị;
 • Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở có tỉ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ, công nhân viên dưới 25%: Định mức chi hoạt động công tác đảng bằng 0,5% trên tổng quỹ tiền lương của đơn vị.

Tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: kinh phí sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản tùy theo khả năng nguồn kinh phí do cấp ủy xem xét, quyết định.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button