Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng

Mẫu hợp đồng thỉnh giảng dành cho giáo viên

Mẫu hợp đồng thỉnh giảng đưa ra những căn cứ pháp luật và điều kiện ký kết hợp đồng giảng dạy giữa giáo viên và nhà trường tuyển dụng. hoatieu.vn mời các bạn tham khảo.

Mẫu hợp đồng giảng dạy

Giấy mời tham gia giảng dạy

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG:…………………………..

Số:……/……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm 201…

HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG

Căn cứ Thông tư số 44/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học …..  …..

Chúng tôi một bên là: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………….., Điện thoại: …………………………………

Và một bên là: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …….. tháng ……. năm ……

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân ……………, ngày cấp …………., nơi cấp ……………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thỉnh giảng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:…………. tháng

Từ ngày……… tháng……….. năm……. đến ngày ……. tháng…… năm

Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………

Nhiệm vụ: dạy môn ……….., lớp…………, số tiết…………/tuần

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của người ký hợp đồng.

1. Trách nhiệm:

– Thực hiện các hoạt động giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu chất lượng của bộ môn giang dạy.

Xem thêm:  Challenge tiếng Việt là gì

– Đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bàng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá hết quả học tập của học sinh.

– Nộp bàng điểm đúng hạn theo quy định chậm nhất 1 tuần sau ngày thi.

– Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng thỉnh giảng.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng chế độ theo định mức tăng giờ của Nhà nước quy định.

– Được cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết.

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm thực hiện đúng những điều đã cam kết trong Hợp đồng.

– Cung cấp đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch giàng dạy, tạo điều kiện cho người hợp đồng thỉnh giảng sử dụng các thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.

– Thanh quyết toán tiền thù lao giàng dạy đầy đủ, đúng chế độ cho người hợp đồng thỉnh giảng.

2. Quyền hạn:

Chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng khi người ký hợp đồng không thực hiện đúng những cam kết đã ghi trong Hợp đồng.

Điều 4. Điều khoản thi hành

– Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đả ghi trong Hợp đồng.

– Trường hợp bên nào vì lý do đặc biệt buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 2 tuần.

Xem thêm:  Đáp án cho Heo đi thi hôm nay

– Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Hợp đồng này làm tại Trường…………………… ngày … tháng …. năm 201…

Người ký hộp đồng

Thỉnh giảng

Người đứng đầu đơn vị

Back to top button