Hệ thống Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và một số điều cần lưu ý

Hệ thống Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn hệ thống Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Mời các bạn tham khảo.

Điểm mới của Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo Thông tư 133

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của các chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Như vậy, Thông tư 133 quy định như thế nào hệ thống BCTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm:  Quay ngược thời gian tiếng Anh

Một BCTC phải cung cấp đầy đủ thông tin của doanh nghiệp gồm:

 • Tài sản;
 • Nợ phải trả;
 • Vốn chủ sở hữu;
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và các chi phí khác;
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quá kinh doanh.

Tất cả các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế phải lập BCTC năm. Hệ thống BCTC năm gồm hệ thống BCTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục, hệ thống BCTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, hệ thống BCTC áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Hệ thống BCTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục:

Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a – DNN;
 • Báo cáo hết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN.

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu số B01b – DNN thay cho mẫu số B01a – DNN;

Ngoài việc gửi BTCT doanh nghiệp còn phải lập và gửi thêm Bảng cân đối kế toán (Mẫu số F01 – DNN) cho cơ quan thuế.

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN).

Xem thêm:  Nỗi niềm của người cho thuê khi nghe tin đánh thuế căn hộ thuê

Hệ thống BCTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục:

Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 – DNNKLT;
 • Báo cáo hết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNNKLT.

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN)

Hệ thống BCTC năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 – DNSN;
 • Báo cáo hết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNSN;
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNSN.​

Khi lập BCTC các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu BCTC theo quy định. Trong quá trình áp dụng doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung BCTC cho phù phù theo từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì doanh nghiệp có thể lập các báo cáo khác.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button