Hát hay quá tiếng Anh là gì

Vietnamese

nó hát hay quá.

English

how beautifully she sings!

Last Update:                                                            2014-02-01                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

bài hát hay quá.

English

that’s very pretty.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá

English

– bowling, bowling, bowling!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá

English

– that’s cool.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá

English

i think i’ll stick to our beer, thanks. alright.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm:  Mẫu biên bản đối chất - Biên bản đối chất

Vietnamese

hay quá

English

okay!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá

English

big giant one!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

that’s great!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

yeah.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

that’s nice.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 3                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm:  Tải Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, góp vốn chi phối Nhà nước

Vietnamese

hay quá.

English

nice

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 3                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

– that felt good. – yeah.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

fun!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

great move.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

oh, goodie.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Xem thêm:  Chỉ số DAR bao nhiêu là tốt

Vietnamese

hay quá.

English

oh, great.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

oh, man, this is great.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

ok. sweet.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

right.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Vietnamese

hay quá.

English

that bloody good.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                                                            

Back to top button