Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Mẫu giấy xác nhận số CMND

Thay vì chỉ cấp cho người có yêu cầu, công an sẽ cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân cho tất cả công dân đã chuyển sang sử dụng thẻ căn cước. Mẫu bao gồm các thông tin như: Họ tên, giới tính, nơi thường trú…. Mời các bạn tham khảo và tải về Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân.

1. Mẫu giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Mẫu CC07 ban hành kèm theo
Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

……………………………(1)
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……../GXN-CCCD

GIẤY XÁC NHẬN
SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

…………………………………………………………. (1), xác nhận:

Họ và tên:……………………….. ; Giới tính:……… (Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………../…………..

Nơi thường trú:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Số CMND đã được cấp:

Do Công an….. . cấp ngày………tháng………năm……

Nay được cấp thẻ CCCD số:

Do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dâncư cấp ngày………..tháng…………năm………..

…….., ngày………tháng……..năm………
…………………(2)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên đơn vị cp giy xác nhn.

(2): Ghi chức danh của người có thm quyền cấp giy xác nhận.

2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD

– Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân

Trường hợp cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân và trả cho công dân cùng với thẻ Căn cước công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp đã làm thủ tục cấp căn cước công dân.

– Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân thì thực hiện như sau:

Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Back to top button