Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Mẫu số 07A: Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Mẫu số 07A: Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng là biểu mẫu hành chính dùng để gửi thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội tới người lao động tham gia bảo hiểm xã hội về việc quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cho người lao động, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu số 07A: Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ban hàng kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 04 năm 2016 của bảo hiểm xã hội.

Nội dung cơ bản của mẫu số 07A: giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng:

Mẫu số 07A-Mẫu số

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP …………
———————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: ……………………/QĐ-BHXH …………….., ngày………tháng……..năm……….

HƯU TRÍ (1)
SỐ SỔ BHXH………………………
SỐ ĐỊNH DANH…………………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng
——————————-

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ…………………..

Xem thêm:  Kinh nghiệm đi chùa Tam Thanh - Giới thiệu địa điểm cầu may

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

– Căn cứ Quyết định số …………………… ngày …… tháng ….. năm ….. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố.

– Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với ông/bà ……………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………..tháng………..năm ………….

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2):…………………………………………………..

Cơ quan, đơn vị (2):…………………………………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……….. năm…….tháng, trong đó có …….. năm……..tháng đóng BHXH bắt buộc. Thời gian đóng BHXH bắt buộc có:

– Thời gian công tác ở chiến trường B, C, K: …………..năm……….tháng

– Thời gian làm việc được tính thâm niên nghề: ………. năm………tháng

– Thời gian làm nghề hoặc công việc NN, ĐH, NH: ……. năm……..tháng

– Thời gian làm nghề hoặc công việc đặc biệt NN, ĐH, NH: …….. năm…….tháng

– Thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp KV hệ số 0,7 trở lên: ………..năm…….tháng

– Thời gian làm công việc khai thác than trong hầm lò: ……… năm……….tháng

Mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng hoặc bình quân tiền lương và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu:………đồng

Tỷ lệ % để tính lương hưu:……………………… %

Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày: ……./……../………..

Điều 2. Mức hưởng chế độ hưu trí như sau:

1. Lương hưu

a. Lương hưu hàng tháng: ……………….đ x …………….. % = đồng

b. Mức bù bằng mức lương cơ sở (nếu có): ……………………………………. đồng

Xem thêm:  cách bấm ma trận nghịch đảo trên máy tính casio fx-570vn

c. Mức điều chỉnh (nếu có): …………………………………………………………. đồng

d. Trợ cấp khác (nếu có): ……………………………………………………………. đồng

Tổng lương hưu hàng tháng (a + b + c + d): ……………………………………. đồng

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………..)

2.Trợ cấp một lần

a. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): …….. x ……..tháng = …………. đồng
b. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): ………………………………………….. đồng
Tổng số tiền trợ cấp một lần (a + b):………………………………………………………….. đồng
(Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………………… đồng)

Nơi nhận lương hưu: ……………………….. (3) ……………………………………………………….

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (4)…………………………………………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Ông/Bà …………………;

– BHXH (4)……………….;

– Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

  • (1) Đối với trường hợp hưởng chế độ theo các chính sách mới thì ghi theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam;
  • (2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này;
  • (3) Trường hợp nhận tiền lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi tên Chủ tài khoản, số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.
  • (4) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button