Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện

Mẫu tờ khai đăng ký xe mô tô và xe máy điện

Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện

Mẫu Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện được ban hành kèm theo Thông tư 54/2015/TT-BCA quy định về đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện của Bộ công an. Theo đó, thủ tục và hồ sơ đăng ký xe máy điện và xe mô tô điện sẽ bao gồm Giấy khai đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện và sổ hộ khẩu của người đăng ký.

Thủ tục đăng ký xe máy điện

Mẫu giấy khai đăng ký xe

Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA CHỦ XE

1. Họ tên chủ xe:…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Số CMND/CCCD:…………………………..Cấp ngày:………………………………Tại:………………………………….

3. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe:………………………………………………………………..Công suất:………………………………………………………

Nhãn hiệu:……………………………………………………….Số loại:………………………………………………………….

Loại xe:…………………………………………………………..Màu sơn:………………………………………………………..

Số máy:………………………………………………………….Số khung:………………………………………………………..

7. Trình bày nguồn gốc xe: (1)…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Kèm theo:…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Đề nghị: (2)…………………………………………………………………………..làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.

10. Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Xem thêm:  Đề bài - trả lời luyện tập vận dụng 2 trang 6 sgk toán 6 cánh diều

………. ngày…. tháng…..năm……
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ:

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy
………………………………
Nơi dán bản cà số khung
CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký và ghi rõ họ tên)
(3)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(4)
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…).

(2) Ở Bộ ghi Cục CSGT; ở tỉnh, tp ghi Phòng CSGT…; ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Công an huyện

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, tp, ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Đội trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button