Giấy Giới Thiệu Giám Định Y Khoa

Biểu mẫu giám định y khoa

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Y tế ban hành, bao gồm 3 biểu mẫu là:

 • GIẤY GIỚI THIỆU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
 • Giấy đề nghị giám định khả năng lao động
 • TÓM TẮT HỒ SƠ của người lao động

Mời các bạn cũng tham khảo một phần nội dung cũng như tải File về để có được tài liệu đầy đủ:


Giấy giới thiệu giám định y khoa

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa
Giấy đề nghị giảm khả năng lao động

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa
Tóm tắt hồ sơ của người lao động

Nội dung cụ thể của Giấy giới thiệu của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố như sau:

GIẤY GIỚI THIỆU
của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT
ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số: ………/GGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày……tháng…… năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ……………………………………………………

Xem thêm:  2 giờ rưỡi bằng bao nhiêu phút

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ………………………………………………………………………….

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………………………….. giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ……… tháng ……… năm ……… Số Sổ BHXH: ………………………………………………………….

Số CMND ……………………………………………….. cấp ngày ……… tháng ……… năm ……… tại ……….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………….

Là cán bộ/nhân viên/thân nhân của ……………………………………………………………………………………..

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa …………………………………………………………………………….

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

 • Giám định: □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại
 • Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp □
  2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/mất sức lao động □
  3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □

Trân trọng cảm ơn!

Các giấy tờ kèm theo, gồm có:

□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động
□ Đơn khiếu nại
□ Biên bản điều tra tai nạn lao động
□ Giấy chứng nhận thương tích
□ Giấy ra viện
□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
□ Biên bản GĐYK các lần khám trước

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  needn't, could và should + nguyên mẫu hoàn thành
Back to top button