Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh, mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự được ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (ANTT) là văn bản do cơ quan Công an cấp cho các cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện nhằm xác nhận các cơ sở kinh doanh đó đủ điều kiện về ANTT khi hoạt động. Dưới đây là Giấy phép an ninh, trật tự (ANTT) mới nhất cùng hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh trật tự chi tiết, mời các bạn tham khảo.

…………(1)………..
…………(2)………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……../GCN

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản: …….. (3) ……… Số: …………. cấp ngày …… tháng ….. năm …….. Cơ quan cấp: …………………………………….

và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà):………..

Quốc tịch: …………….Năm sinh: ……………………………………………………………………………

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………………….

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): ……….. cấp ngày ….. tháng ….. năm ………

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………..(2)…………

CHỨNG NHẬN

………………………………………………………..(4)…………………………………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày …. tháng …… năm ……
…………..(5)…………..

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chứng nhận (ký tên, đóng dấu)

Xem thêm:  Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 26, 27 sgk toán 8 tập 1
Back to top button