Giấy biên nhận – Ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

Ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

Mẫu giấy biên nhận

Mẫu giấy biên nhận là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc biên nhận. Mẫu giấy nêu rõ nội dung biên nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy biên nhận tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm …….. tại ……………..

Tôi: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………..

đã tiếp nhận đơn (*) của: ………………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………….. Sinh năm: …………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………. cấp ngày….. tháng …… năm …….. Nơi cấp: …………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Tóm tắt nội dung đơn:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu, đồ vật kèm theo:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Đơn và tài liệu trên chúng tôi sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận này lập thành hai bản, một bản giao cho người gửi đơn, một bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi rõ đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, yêu cầu.

Xem thêm:  Tải Mẫu phiếu nhận xét phản biện đề tài

Mẫu giấy biên nhận

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button