Giải bài c6, c7, c8, c9 trang 87, 88 sgk vật lí 6

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)…………… vừa bay hơi trên (5)…………….

Bài C6 trang 87 sgk vật lí 6

Bài C6. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)……………. Nhiệt độ này gọi là (2)……………… của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…………….

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)…………… vừa bay hơi trên (5)…………….

Các từ để điền:

– 1000C, gần 1000C.

– Thay đổi, không thay đổi.

– Nhiệt độ sôi.

– Bọt khí.

– Mặt thoáng.

Lời giải:

(1)1000C.

(2) Nhiệt độ sôi.

(3) Không thay đổi.

(4) Bọt khí.

(5) Mặt thoáng.


Bài C7 trang 88 sgk vật lí 6

Bài C7. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Lời giải:

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.


Bài C8 trang 88 sgk vật lí 6

Bài C8. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Lời giải:

Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Bài C9 trang 88 sgk vật lí 6

Bài C9. Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?

Lời giải:

– Đoạn AB ứng với quá trình nóng lên của nước.

– Đoạn BC ứng với quá trình sôi của nước.

Video liên quan

Back to top button