Giải bài c1, c2, c3, c4, c5 trang 11, 12, 13 sgk vật lí 9

b) Mắc thêmR3 = 20 vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Bài C1 trang 11 sgk vật lí 9

C1.Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1, cho biết các điện trởR1, R2và ampe kế được mắc với nhau như thế nào?

Hướng dẫn.

Trong sơ đồ mạch điện hình 4.1 sgk, các điện trởR1, R2và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.


Bài C2 trang 11 sgk vật lí 9

C2.Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếpR1, R2mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

(frac{U_{1}}{U_{2}}=frac{R_{1}}{R_{2}}.)

Hướng dẫn.

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy quaR1 và R2 là như nhau, ta có

I = (frac{U_{1}}{R_{1}}=frac{U_{2}}{R_{2}}), từ đó suy ra(frac{U_{1}}{U_{2}}=frac{R_{1}}{R_{2}}.)


Bài C3 trang 12 sgk vật lí 9

C3.Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đươngRtđcủa đoạn mạch gồm hai điện trởR1, R2mắc nối tiếp là:Rtđ = R1 + R2.

Hướng dẫn.

Trong mạch nối tiếp ta có U =U1 + U2= IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IRtđ. Từ đó suy ra:Rtđ = R1 + R2.


Bài C4 trang 12 sgk vật lí 9

C4.Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

+ Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đènĐ1 bị đứt, đènĐ2có hoạt động không? vì sao?

Xem thêm:  Bài 12 : đời sống kinh tế, văn hóa - sbt

Hướng dẫn.

+Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+Khi công tắc K đóng, dây tóc đènĐ1bị đứt, đènĐ2không hoạt động vì mạchhở, không có dòng điện chạy qua đèn.


Bài C5 trang 13 sgk vật lí 9

C5. Cho hai điện trởR1 = R2 = 20 được mắc như sơ đồ hình 4.3a.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

b) Mắc thêmR3 = 20 vào đoạn mạch trên (hình 4.3b) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Hướng dẫn.

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch đó làRtđ = R1 + R2 = 20 + 20 = 40 .

b) Đoạn mạch mới có ba điện tích mắc nối tiếp nhau, điện trở tương đương của nó là R = R1 + R2 + R3 = 20 + 20 + 20 = 60 .

Video liên quan

Back to top button