Giải bài 9.18, 9.19, 9.20 trang 66 sách bài tập hóa học 11

(HCOOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HCO{O^ – } + {H^ + })

Bài tập 9.18 trang 66 sách bài tập(SBT) hóa học 11

9.18. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2.

Hướng dẫn trả lời:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH ( axit pentanoic )

( axit 3-metylbutanoic )

( axit 2-metylbutanoic )

( axit 2,2-đimetylpropanoic )


Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

9.19. Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3.axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

1. Từ(C{H_4})

(2C{H_4})+(3{H_2})

+({H_2}O)

(2C{H_3} – CHO + {O_2})(2C{H_3}COOH)

2. Từ({C_2}{H_4})

({C_2}{H_4} + HOH)(C{H_3} – C{H_2} – OH)

({C_2}{H_5}OH + {O_2})(C{H_3}COOH + {H_2}O)

3. Từ({C_2}{H_2}) : Hai phản ứng cuối ở phần 1.

4. Từ({C_4}{H_{10}}) :

(2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3} + 5{O_2})(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O)


Bài tập 9.20 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

9.20. Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. Trong dịch đó, chỉ có 5,0% số phân tử axit fomic phân li thành ion.

Hãy tính pH của dung dịch đó.

Hướng dẫn trả lời:

9.20. Khối lượng của 1 lít (1000 ml) dung dịch axit fomic 0,092% là 1000 g. trong đó khối lượng của axit fomic là :

(1000.frac{{0,092}}{{100}} = 0,92(g))

Xem thêm:  Cách thêm dấu phẩy trước ngày tháng trong Excel

và số mol axit fomic là : (frac{{0,92}}{{46}})= 0,02 (mol).

Số mol axit fomic phân li thành ion là : (0,02.frac{5}{{100}})= 0,001 (mol).

(HCOOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover
{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HCO{O^ – } + {H^ + })

0,001 mol 0,001 mol

Nồng độ [H+] = 0,001 mol/l = ({1.10^{ – 3}})mol/l. Vậy pH = 3.

Video liên quan

Back to top button