Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 68 sách bài tập toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết là -392 mét thì dấu ”+” và dấu ”-” biểu thị điều gì?

Câu 9 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-2 N, 6 N, 0 N, 0 Z, -1 N, -1 Z

Giải

-2 N đọc là âm 2 là số tự nhiên hoặc âm 2 thuộc N: Sai

6 N đọc là 6 là số tự nhiên hoặc 6 thuộc N: Đúng

0 N đọc là 0 là số tự nhiên hoặc 0 thuộc N: Đúng

0 Z đọc là 0 là số nguyên hoặc 0 thuộc Z: Đúng

-1 N đọc là âm 1 là số tự nhiên hoặc âm 1 thuộc N: Sai

-1 Z đọc là âm 1 là số nguyên hoặc âm 1 thuộc Z: Đúng


Câu 10 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết là -392 mét thì dấu ”+” và dấu ”-” biểu thị điều gì?

Giải

Dấu ”+” biểu thị độ cao trên mực nước biển và dấu ”-” biểu thị độ cao dưới mực nước biển.


Câu 11 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bổ sung các chỗ thiếu () trong các câu sau :

a) Nếu (- 10^circ C)biểu diễn 10 độ dưới (0^circ C)thì (+ 17^circ C)biểu diễn

b) Nếu -36m biểu diễn độ sâu 36m dưới mực nước biển thì +163m biểu diễn độ cao là

Xem thêm:  Bhp là gì trọng ô tô

c) Nếu +100000 đồng biểu diễn số tiền có 100000 đồng thì -50000 đồng biểu diễn

Giải

a) Nếu (- 10^circ C)biểu diễn 10 độ dưới (0^circ C)thì (+ 17^circ C)biểu diễn 17 độ trên(0^circ C).

b) Nếu -36m biểu diễn độ sâu dưới 36m dưới mực nước biển thì +163m biểu diễn độ cao là 163m trên mực nước biển.

c) Nếu +100000 đồng biểu diễn số tiền có 100000 đồng thì -50000 đồng biểu diễn số tiền nợ là 50000 đồng.


Câu 12 trang 68 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.

Giải

Số đối của +7 là -7 Số đối của 3 là -3

Số đối của -5 là 5 Số đối của -2 là 2

Số đối của -20 là 20

Video liên quan

Back to top button