Giải bài 8, 9, 10 trang 20 sgk hóa học 11 nâng cao

(eqalign{ & Rightarrow {n_{O{H^ – }}}_text{dư} = 0,05,,mol cr&Rightarrow {left[ {O{H^ – }} right]_text{dư}} = {{{n_{OH^-_text{dư}}}} over V} = {{0,05} over {0,5}} = {10^{ – 1}}M cr & Rightarrow pOH = – lg left[ {O{H^ – }} right] = – lg {10^{ – 1}} = 1 cr&Rightarrow pH = 13 cr} )

Câu 8 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất chỉ thị axit bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Giải

Chất chỉ thị axit bazơ: là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

– (pH le 6) : Quỳ hóa đỏ, phenolphtalein không màu.

– (pH = 7): Quỳ không đổi màu, phenolphtalein không màu.

– (pH ge 8): Quỳ hóa xanh, phenolphtalein không màu.

– (pH ge 8,3): Quỳ hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng.


Câu 9 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0 ?

Giải

Ta có : (pH = 10 Rightarrow pOH = 14 – 10 = 4 )

(Rightarrow left[ {O{H^ – }} right] = {10^{ – 4}}M)

( Rightarrow n_{OH^-} = left[ {O{H^ – }} right].V = {10^{ – 4}}.0,3 = {3.10^{ – 5}})

(NaOH to N{a^ + } + O{H^ – })

({3.10^{ – 5}} leftarrow ) ({3.10^{ – 5}})

Khối lượng NaOH cần dùng: (m = 40.0,{3.10^{ – 4}} = {12.10^{ – 4}} = 0,0012) (g)

Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.

Xem thêm:  Lý Chiêu Hoàng - Bi kịch nữ hoàng bị chồng cũ Trần Cảnh đem rao bán

b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Giải

a) ({n_{HCl}} = {{1,46} over {35,5}} = 0,04) mol

(HCl to {H^ + } + C{l^ – })

(0,04 to 0,04)

( Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {{0,04} over {0,4}} = {10^{ – 1}}M )

(Rightarrow pH = – lg {10^{ – 1}} = 1)

b) ({n_{HCl}} = 0,1,,mol;,,{n_{NaOH}} = 0,4.0,375 = 0,15,(mol))

(HCl to {H^ + } + C{l^ – })

(0,1 to 0,1)

(eqalign{ & NaOH to N{a^ + } + O{H^ – } cr & 0,15,,,,,,, to ,,0,15 cr} )

({H^ + } + O{H^ – } to {H_2}O)

Trước phản ứng: 0,1 0,15

Phản ứng: (0,1 to 0,1)

Sau phản ứng: 0 0,05

(eqalign{ & Rightarrow {n_{O{H^ – }}}_text{dư} = 0,05,,mol cr&Rightarrow {left[ {O{H^ – }} right]_text{dư}} = {{{n_{OH^-_text{dư}}}} over V} = {{0,05} over {0,5}} = {10^{ – 1}}M cr & Rightarrow pOH = – lg left[ {O{H^ – }} right] = – lg {10^{ – 1}} = 1 cr&Rightarrow pH = 13 cr} )

Video liên quan

Back to top button