Giải bài 7.9, 7.10, 7.11 trang 20 sách bài tập vật lý 9

Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bi đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn như trước.

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Đoạn dây dẫn nối từ cột điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng cộng là 0,5. Hỏi mỗi đoạn dài 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?

Trả lời:

Cứ 50 m dây dẫn có điện trở là 0,5

1m dây dẫn có điện trở là x

(Rightarrow x = {{0,5 times 1} over {50}} = 0,01Omega )


Bài 7.10 trang 20 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Người ta muốn quấn một cuộn dây dẫn điện trở quay một lõi sứ hình trụ tròn với đường kính lõi sứ là 1,5 cm. Biết 1m dây quấn có điện trở 2.Hỏi cuộn dây này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30? Biết rằng các vòng dây được quấn sát nhau thành một lớp.

Trả lời:

Cứ 1m dây dẫn có điện trở là 2

x m dây dẫn có điện trở là 30

( Rightarrow x = {{30 times 1} over 2} = 15m)

Chu vi của 1 vòng quấn dây:

c = 3,14 x d = 3,14 x 1,5.10-2 = 0,0471m

Xem thêm:  Reading - unit 1 trang 12 tiếng anh 12

Số vòng của cuộn dây này là :

(n = {{15} over {0,0471}} approx 318,5) (vòng)


Bài 7.11 trang 20 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bi đứt, ta có thể nối chỗ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và cường độ dòng điện đi qua nó thay đổi như thế nào so với trước? Vì sao? Biết rằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn như trước.

Trả lời:

Khi có điện trở của dây nung này sẽ nhỏ hơn cường độ dòng điện lớn. Vì khi bị đứt và sau khi nối lại thì dây nung sẽ ngắn hơn nên điện trở của dây nung sẽ nhỏ hơn trước mà hiệu điện thế không đổi. Do đó cường độ dòng điện tăng lên.

Video liên quan

Back to top button