Giải bài 7, 8, 9 trang 11 sgk vật lí 10

Khi kim giớ đi 1/12 vòng tròn thì kim phút đi hết 1 vòng tròn tương ứng 60pphút.Như vậy hiệu của 2 vận tốc: 1 – 1/12 = 11/12 vòng tròn.Khi đồng hồ hiện 5g15′ thì kim giờ cách móc thứ 5 là 1/4 x 1/12 = 1/48 vòng tròn.Khoảng cách giữa kim phút cách kim giờ là (2/12) + (1/48) = 9/48 vòng tròn.Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

Bài 7 trang 11 sgk Vật lí 10

7. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

A. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

B.Khoảng cách đến ba sân bay lớn;t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay;t = 0 làlúc máy bay cất cánh.

D.Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay;t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Trả lời:

D


Bài 8 trang 11 sgk Vật lí 10

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Trả lời:

Người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.


Bài 9 trang 11 sgk Vật lí 10

9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Trả lời:

Khi kim giớ đi 1/12 vòng tròn thì kim phút đi hết 1 vòng tròn tương ứng 60pphút.
Như vậy hiệu của 2 vận tốc: 1 – 1/12 = 11/12 vòng tròn.
Khi đồng hồ hiện 5g15′ thì kim giờ cách móc thứ 5 là 1/4 x 1/12 = 1/48 vòng tròn.
Khoảng cách giữa kim phút cách kim giờ là (2/12) + (1/48) = 9/48 vòng tròn.
Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

Xem thêm:  Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới 2022

(9/48 : 11/12) x 60 = 2p3/11 = 12phút16giây

Video liên quan

Back to top button