Giải bài 66, 67, 68, 68, 69 trang 13 sách bài tập toán 6 tập 1

Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

Câu 66 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị: 213-98

Giải

213 98 = ( 213 + 2 ) ( 98 + 2 ) = 215 100 = 115


Câu 67 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách:

a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: 28.25

b) Nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: 600:25

c) Áp dụng tính chất (a + b): c = a: c + b: c (trường hợp chia hết): 72: 6

Giải

a) 28.25 = ( 28:4 ).(25.4) = 7.100 = 700

b) 600 : 25 = (600.4) : (25.4) = 2400 : 100 = 24

c) 72 : 6 = ( 60+12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12


Câu 68 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: Loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút nếu:

a) Mai chỉ mua bút loại I

b) Mai chi mua bút loại II

c) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau .

Giải

a) Ta có 25000: 2000 = 12 (dư 1000)

Vậy Mai mua được nhiều nhất 12 cây bút loại I.

b) Ta có 25000: 1500 = 16 (dư 1000)

Xem thêm:  Phụ tử là cây gì, có tác dụng gì?

Vậy Mai mua được nhiều nhất 16 cây bút loại II

c) Ta có 25000: 3500 = 7 (dư 500)

Vậy Mai mua được nhiều nhất 7 cây bút loại I và 7 cây bút loại II.


Câu 69 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một tầu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang tàu, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan?

Giải

Số người ngồi trong một toa: 4.10 = 40 (người)

Số toa tàu cần chở 892: 40 = 22 (dư 12)

Vậy cần ít nhất 23 toa tàu để chở hết số khách.

Video liên quan

Back to top button