Giải bài 63, 64, 65 trang 137 sách bài tập toán 6 tập 1

Trung điểm I, K, H của đoạn CD, MN, RS như hình trên. Trung điểm của đoạn thẳng là giao điểm của đường thẳng và đường song song chính giữa các đường song song đó.

Câu 63 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Giải

Trung điểm I, K, H của đoạn CD, MN, RS như hình trên. Trung điểm của đoạn thẳng là giao điểm của đường thẳng và đường song song chính giữa các đường song song đó.


Câu 64 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì (CM = {{CA – CB} over 2})

Giải

Vì M là trung điểm AB nên AM = BM

Vì M nằm giữa A và C nên AM + MC = AC

Vì C nằm giữa B và M nên BC + MC = BM (Rightarrow )BC = BM MC

Suy ra: AC > BC

Ta có: AC BC = (AM + MC) (BM MC)

= AM + MC BM + MC = 2MC

( Rightarrow CM = {{CA – CB} over 2})


Câu 65 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

Giải

Vì C nằm giữa A và B nên AC + CB = AB

Vì M là trung điểm của AC nên (MC = {{AC} over 2})

Xem thêm:  Dàn ý thuyết minh về phương pháp học tập

Vì N là trung điểm của CB nên (CN = {{BC} over 2})

Ta có M là trung điểm của AC nên M nằm trên tia CA; N là trung điểm của CB nên N nằm trên tia CB mà tia CA và CB đối nhau nên C nằm giữa M và N

Ta có: MC + CN = MN

Suy ra: (MN = {{AC} over 2} + {{BC} over 2} = {{AC + BC} over 2} )

(= {{AB} over 2} = {4 over 2} = 2)(cm)

Video liên quan

Back to top button