Giải bài 6.1, 6.2 trang 167 sách bài tập toán 9 tập 2

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC tại D. Đường tròn đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

Câu 6.1 trang 166 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O ; r) bằng

(A) (rsqrt 3 ) ; (B) (2rsqrt 3 ) ;

(B) (C) 4r ; (D) 2r.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải:

Chọn (B).


Câu 6.2 trang 167 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC tại D. Đường tròn đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

Giải:

ADOE là hình bình hành, lại có AO là đường phân giác của góc A nên là hình thoi.


Câu 6.3 trang 167 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD.

Giải:

Ta có OB AB và AB // CD nên OB CD. Gọi H là giao điểm của BO và CD thì BH CD, suy ra HC = HD. Do đó BC = BD.

Video liên quan

Xem thêm:  Danh mục thiết bị sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền
Back to top button