Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 136, 137 sách bài tập toán 6 tập 1

Trên đường thẳng a lấy hai điểm I, B trên tia đối tia Ib lấy điểm C sao cho IC = IB, trên tia đối tia BI lấy điểm D sao cho BD = BI. Ta có I là trung điểm của đoạn BC ; B là trung điểm của đoạn ID.

Câu 59 trang 136 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB.

Giải

Cách 1: Vẽ đoạn AB = 5cm

Trên tia AB đặt điểm I sao cho AI = 2,5cm

Vậy I là trung điểm của đoạn AB.

Cách 2: Vẽ đoạn AB = 5cm. Gấp giấy.

Câu 60 trang 136 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu ()

AB = .= cm

DB = = .cm

Điểm B là trung điểm của .. vì ..

Điểm D không là trung điểm của BC vì

Giải

AB = BC = 3cm

DB = DC = 2,5cm

Điểm B là trung điểm của AC vì B nằm giữa A và C; AB = BC

Điểm B không là trung điểm của BC vì D không thuộc đoạn Bc


Câu 61 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2cm và B nằm giữa A, C. Vì sao điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC?

Giải

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC

Thay AB = 5,6cm; AC = 11,2 cm ta có:

5,6 + BC = 11, 2 (Rightarrow )BC = 11,2 5,6 = 5,6 (cm)

Suy ra: AB = BC

Xem thêm:  Phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ 2021 mới nhất

Vậy B là trung điểm của đoạn AC


Câu 62 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.

a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thẳng IB không? vì sao?

b) Vẽ trung điểm M và IB. Vì sao điểm M cũng là trung điểm của CD?

Giải

Trên đường thẳng a lấy hai điểm I, B trên tia đối tia Ib lấy điểm C sao cho IC = IB, trên tia đối tia BI lấy điểm D sao cho BD = BI. Ta có I là trung điểm của đoạn BC ; B là trung điểm của đoạn ID.

a) Ta có: CD = 3IB

Vì I là trung điểm của đoạn CB nên (IB = {{CB} over 2})hay CB = 2IB

Vì B nằm giữa C và D nên CB + BD = CD

Mà BD = IB nên CD = 2IB +IB = 3IB

b) Vẽ trung điểm M của đoạn IB nên (MI = MB = {{IB} over 2})

MC = MI + IC ; MD = MB + BD

Mà MI = MB; IC = BD nên MC = MD

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng CD

Video liên quan

Back to top button