Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 153 sách bài tập sinh học 10

51. Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

50. Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

51. Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

A. Ôxi.

B. Piruvat.

C. Nước.

D. ADP.

52. Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân> Chu trình Crep >Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep > Đường phân >Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron > Đường phân > Chu trình Crep.

D. Đường phân > Chuỗi chuyền êlectron > Chu trình Crep.

53. Trong pha sáng của quang hợp, sản phẩm được tạo ra là

A. ATP. NADH, O2

B. NADP, C02, ATP.

C. ATP. NADPH, O2

D. ATP. NADPH, CO2

Hướng dẫn

Video liên quan

Xem thêm:  Mô hình chăn nuôi Trâu Bò sinh sản và vỗ béo của nông dân huyện Nghi Lộc cho thu nhập cao
Back to top button