Giải bài 5, 6, 7 trang 70 sgk vật lí 10

6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Bài 5 trang 70 sgk vật lí 10

5. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Hướng dẫn giải:

+ Ta cóFhd= G(frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}})

Fhd= (frac{6,67.10^{-11}.(5.10^{7})^{2}}{(10^{3})^{2}})= 166,75 .10-3 (N)

+ Trọng lượng của 1 quả cân: P = mg

P = 2.10-2.10 = 2.10-1(N)

P >Fhd

Chọn C.


Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10

6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức

Fhd= G(frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}})=(frac{6,67.10^{-11}.7,37.10^{22}.6.10^{24}}{(38.10)^{14}})

Fhd= 0,20425.10-21 2,04.1020 (N)


Bài 7 trang 70 sgk vật lí 10

7. Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75kg khi người đó ở

a) Trên Trái Đất (lấy g = 9,8 m/s2)

b) Trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m/s2)

c) Trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,7m/s2)

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức : P = mg

a) Trên Trái Đất : P = 75 x 9,8 = 735N

b) Trân Mặt Trăng: P = 75 x 1,7 = 127,5N

Xem thêm:  Mẫu giấy mời họp - Thư mời họp công ty

c) Trên Kim Tinh: P = 75 x 8,7 = 652,5N

Video liên quan

Back to top button