Giải bài 5, 6, 7 trang 16 sgk hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: ({K_2}C{O_3},NaClO,N{a_2}HP{O_4},N{a_3}P{O_4},)

Câu 5 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Theo thuyết Bron stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Trong thành phần phân tử của bazơ phải có nhóm OH

B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion

C. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro

D. Axit hoặc bazơ không thể là ion.

Giải

Chọn đáp án B

Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Giá trị ({K_a}) của một axit phụ thuộc vào nồng độ.

B. Giá trị ({K_a}) của một axit phụ thuộc vào áp suất.

C. Giá trị ({K_a}) của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ.

D. Giá trị ({K_a}) của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh.

Giải

Chọn đáp án C


Câu 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: ({K_2}C{O_3},NaClO,N{a_2}HP{O_4},N{a_3}P{O_4},)

(N{a_2}S,Sn{left( {OH} right)_2})

Giải

Phương trình điện li:

({K_2}C{O_3} to 2{K^ + } + CO_3^{2 – });

(NaClO to N{a^ + } + C{lO^ – })

(N{a_2}HP{O_4} to 2N{a^ + } + HPO_4^{2 – });

(N{a_3}P{O_4} to 3N{a^ + } + PO_4^{3 – })

(N{a_2}S to 2N{a^ + } + {S^{2 – }});

(NaHS to N{a^ + } + H{S^ – })

(Sn{left( {OH} right)_2} to S{n^{2 + }} + 2O{H^ – });

({H_2}Sn{O_2} to 2{H^ + } + SnO_2^{2 – })

Video liên quan

Xem thêm:  Tôi bước vào thế giới hippie
Back to top button